úterý 11. srpna 2009

Jesenná škola práva


Ústav štátu a práva Slovenskej akadémie vied pravidelne v jesenných mesiacoch organizuje podujatie „Jesenná škola práva“. Terajší, v poradí už štrnásty ročník usporiada v spolupráci s Bratislavskou vysokou školou práva, Friedrich Ebert Stiftung a Slovenským podporným výborom EUROPE 2000. Podujatie sa uskutoční v dňoch 13. ‑ 21. novembra 2009 v Modre Harmónii. Témou tohtoročnej jesennej školy práva bude: "Presadzovanie ľudských práv – európska skúsenosť".

Cieľom jesennej školy „Presadzovanie ľudských práv – európska skúsenosť“ je sprostredkovať vybraným doktorandom, poslucháčom a absolventom práva zo Slovenska, Čiech, Poľska a Maďarska vedecké poznatky, praktické skúsenosti a doktrinálne názory. Toto podujatie je zamerané aj na začlenenie mladých vedeckých pracovníkov v oblasti právnych vied do siete medzinárodných kontaktov v stredoeurópskom priestore.

Pri získavaní prednášateľov sa organizátori orientujú na právnické osobnosti, ktoré spájajú teoretické poznatky s praktickými skúsenosťami. Lektormi budú vedeckí pracovníci Ústavu štátu a práva SAV, sudcovia ústavného súdu, sudcovia všeobecných súdov, prokurátori, vedúci pracovníci ústredných orgánov štátnej správy, etc. Predpokladá sa 13 ‑ 14 trojhodinových prednášok spojených vždy s diskusiou.

Obsahom prednášok a diskusií budú okruhy:
- vzťah presadzovania a ochrany ľudských práv – doktrína pozitívneho záväzku štátu,
- rôzne spôsoby a mechanizmy presadzovania ľudských práv,
- ľudské práva v každodennosti,
- inštitúcie pri presadzovaní ľudských práv (súdy, prokuratúra, medzinárodné organizácie, polícia, etc.),
- zvláštnosti presadzovania práva ľudských práv,
- presadzovanie jednotlivých generácií ľudských práv.

Výška účastníckeho poplatku: 31 €

Organizátori znášajú prevažnú časť nákladov na pobyt účastníkov. Dopravu si uhradia účastníci sami. Jesenná škola sa uskutoční v Modre Harmónii v hoteli "Pod Lipou".

Prosíme, aby sa záujemcovia o podujatie prihlasovali prostredníctvom priložených formulárov. Termín odovzdania prihlášok je 30. septembra 2009. Prijatým uchádzačom budú v priebehu mesiaca október zaslané organizačné pokyny a program jesennej školy. Od účastníkov sa očakáva, že sa zúčastnia celej jesennej školy.


Za organizátorovJUDr. Eduard Bárány, DrSc.

predseda EUROPE 2000

odborný gestor podujatia


JUDr. Peter Colotka, CSc., LL.M.
riaditeľ ÚŠaP SAV

O zaslanie formuláru prihlášky možno požiadať na elektornických adresách: aledinad@gmail.com alebo jesennaskola@gmail.com


Žádné komentáře: