sobota 15. listopadu 2008

Spravedlnost se dělá v posteli


Tento obraz namaloval Nicolas Lancret v roce 1724 a zachycuje lit de justice (doslova „postel spravedlnosti“) konanou v pařížském parlamentu 22. února 1723 a dnes jej můžeme najít v pařížském Louvru. Toto slavnostní zasedání de facto nejvyššího francouzského soudu (nejvyšší soudní dvory pro různé provincie předrevoluční Francie se nazývaly parlamenty a ten pařížský měl mezi nimi samozřejmě nejvýznamnější postavení) bylo konáno u příležitosti dosažení plnoletosti krále Ludvíka XV. Kromě toho, že obraz ukazuje, jak vypadá zasedání soudního dvora, dokumentuje i významnou instituci ústavního práva předrevoluční Francie, která se váže především k výkonu moci zákonodárné. Právě zrušení parlamentů v revoluční Francii také vedlo de facto k vytvoření francouzské odnože kontinentální právní kultury postavené na striktní vázanosti soudce zákonem.

Zasedání se odehrává v odděleném obdélníkovém prostoru střeženém vojáky královy gardy v popředí – jde v podstatě o stejný oddělený prostor spravedlnosti, o kterém byl jeden z předchozích postů. Nejdůležitější osobu na obraze, mladého Ludvíka XV., vidíme sedět v rohu prostoru diagonálně naproti vchodu. Ačkoli to z obrazu není patrné, sedí na několika polštářích či poduškách, které tvoří spolu s baldachýnem za králem jakousi improvizovanou postel – odtud název lit de justice. U králových nohou sedí jeho kancléř (nejvyšší králův úředník pro otázky spravedlnosti, předchůdce dnešního ministra spravedlnosti), který vlastně na lit de justice hovořil za krále, poté, co král přednesl několik úvodních slov, která zakončil frází „můj kancléř vám řekne ostatní.“ – v případě této lit de justice kancléř přečte královský dekret o dosažení královy plnoletosti. Po pravici a levici krále sedí francouzští pairové (tedy nejvyšší šlechtici království, často členové jeho rodiny) a církevní hodnostáři obklopení muži v černých talárech – to mohou být nejvýznamnější královi úředníci, tedy členové královské rady (Conseil du Roi) a zvláštních královských soudů. Soudní radové pařížského parlamentu jsou oblečeni do červených talárů a tvoří zbývající část přítomných na zasedání. Podle Garapona barva jejich talárů odkazuje na královský purpur – purpurová barva byla pro svou velkou vzácnost užívána za římské republiky jen magistráty a kněžími a později se stala barvou římských císařů a odtud i barvou králů – a tedy na fakt, že moc soudců je odvozena od suverénní moci krále (až do roku 1661 byly ostatně parlamenty spolu s ostatními nejvyššími soudy království nazývány cours souveraines). Talár zase dle Garapona původně vychází z oděvu jeruzalémských veleknězů - přes Byzanc a Benátky a dvůr burgundských vévodů se prý dostal talár do Francie. Celá scéna lit de justice by se měla odehrávat v grand chambre pařížského parlamentu v budově dnešního Justičního paláce na ostrově Cité, kde Cour de Cassation sídlí dosud, hned poté, co král navštívil bohoslužbu v Saint-Chappelle.

Lit de justice však nemá funkci soudní, ale spíše legislativní, protože sloužila k překonání odporu parlamentu „registrovat“ královské předpisy. Když chtěl král vydat nějaký předpis či rozhodnutí (mezi nimi nebyla ostrá hranice), musel jej prostřednictvím kancléře odeslat nejvyšším soudním orgánům (tedy zejména parlamentům, kterých bylo třináct, přičemž pařížský měl největší okruh své jurisdikce), které předpis „vzaly na vědomí“ (enregistrer), nechaly opsat, příp. doplnily vysvětleními a jinými nutnými opatřeními a nakonec rozšířily všem nižším soudům nebo jiným úřadům – z dnešního pohledu tak plnily funkci jakési redakce Sbírky zákonů. Ovšem parlamenty si osobovaly v rámci „vzetí na vědomí“ i posoudit, zda předpis neodporuje právu. Tato pravomoc vycházela z povinnosti soudců parlamentu „chránit krále před ním samým“, tedy z povinnosti posoudit to, zda rozhodnutí, které král vydal na žádost jednotlivců, nezasahuje třeba do práv třetích osob nebo neodporuje královským ordonancím – král tak byl chráněn před chybami, které v návrhu rozhodnutí udělali ti, kteří po něm chtěli vydat ono rozhodnutí. Pokud zde tedy parlamenty našly chybu, poslaly králi „très humbles et très respectueuses remontrances“ (jak zněla oficiální formule), tedy své výhrady, a rozhodnutí nebylo „vzato na vědomí“, dokud král neodpověděl. Avšak tehdy když král nejednal na žádost jednotlivců, ale „de son propre mouvement“, tedy když vydával významné ordonance a edikty jakožto nejvyšší zákonodárce království, parlamenty jej „chránily“ také, odmítly „registrovat“ předpis a poslaly králi remonstrace, často velmi obšírné, kde často upozorňovaly na rozpor s lois fondamentales, tedy jakousi materiální ústavou království (o jejímž rozsahu byly vedeny neustálé spory). Král mohl jako odpověď vydat lettre de jussion (doslova „dopis o poddání se“ – sujétion), přikazující registraci, a pokud se ani poté parlamenty nepodřídily, zbyla králi jediná možnost, jak prosadit registraci svého předpisu – osobně se v přítomnosti kancléře dostavit na zasedání pařížského parlamentu, kterému se pak říkalo právě lit de justice (teoreticky se mohla lit de justice konat i u jiných parlamentů, ale v praxi se při tom král nechával zastupovat princem, guvernérem atp.). V tomto momentě se uplatnila teorie, že si král podržuje své soudní pravomoci (justice retenue), vyjádřená v zásadě adveniente principe, cessat magistratus: Král se proměnil v soudce, celý sbor parlamentních radů se proměnil v královy rádce a král prostřednictvím kancléře přikázal parlamentnímu písaři opsat a rozšířit po celém království onen předpis, který parlament odmítl vzít na vědomí. Parlamentním radům nezbylo než připsat na okraj textu předpisu, že byl vzat na vědomí bez jejich souhlasu.

Remonstrace tedy parlamenty používaly, když se chtěly postavit králově absolutní moci, a lit de justice byla královou obranou – kromě toho mohl nechat král parlamenty i rozpustit, což také občas udělal. Ludvíku XIV., který položil královskému absolutismu ve Francii ty nejpevnější základy, se fakticky podařilo remonstrace parlamentů v letech 1653 – 1673 postupně omezit až se úplně přestaly vydávat. Parlamenty dokonce v té době sloužily králi jako určitá líheň úřadníků oddaných absolutistickému králi, jak píše Bluche v knize "Za časů Ludvíka XIV". Hned v roce 1715 však Filip Orleánský, regent za nezletilého Ludvíka XV., umožnil parlamentu podat remonstraci, a to proti některým ustanovením závěti Ludvíka XIV., protože je chtěl nechat zrušit; na lit de justice pak byl prohlášen za regenta - tuto lit de justice namaloval Louis Michel Dumesnil, obraz visí ve Varsailles:

Tím parlamenty opět získaly právo remonstrace a hojně je začaly využívat zejména proti královým finančním opatřením (většinou zavádění nových daní a dávek) odvolávaje se právě na rozpor s lois fondamentales. V parlamentním prostředí se také šířily nové myšlenky osvícenců, že suverenita vychází z národa a nikoli z osoby krále (která byla podle absolutistické teorie totožná s národem), ale remonstrace byly na druhou stranu používány i k zachování konzervativních prvků království, které byly osvícencům trnem v oku. Mnohé potyčky krále a parlamentů vedly k mnohým rozpuštěním soudů a stále ostřejším projevům absolutismu z úst králových kancléřů, až v r. 1770 kancléř Maupeou (sám bývalý první předseda pařížského parlamentu) nechal vojensky rozpustit pařížský parlament, jehož členy poslal do vyhnanství na venkov. Po smrti Ludvíka XV. v r. 1774 sice nový král svolal parlament znovu, ale parlament uplatnil ihned remonstrace, mj. i proti králově toleranci vůči protestantům, proti králově shovívavosti s autory „poškozujících“ jeho majestát a i proti Turgotovým reformám, jejichž cílem byl spravedlivější daňový systém. Jakoby se v jeden proud spojila ideologie šlechty, která ve jménu konzervativních idejí chtěla vymazat absolutistickou centralizaci moci a získat znovu vládu nad státem, a nové myšlenky osvícenců. Jak píše Nemo, v létě roku 1788 se remonstrace pařížského parlamentu proti zavedení nové kolkové daně prý poprvé opřela o ideu lidských práv. Král na to reagoval lit de justice organizovanou ve Versailles, kde „postel“ z polštářů nahradil maximálně vyvýšený trůn (což prý nebránilo králi, aby si v něm v horkém létě zdřímnul):

Ani další exil a opětovný návrat z něj však nezabránil parlamentu, aby nepublikoval remonstrace opřené opět o ideu lidských práv a suverenitu národa. Když král nemohl vybřednout z finanční krize pro odpor parlamentů musel sáhnout k radikálnímu opatření – poprvé od r. 1614 svolal v r. 1789 generální stavy, jak požadoval mj. v září r. 1788 i pařížský parlament. Jak to dopadlo všichni víme…

Je příznačné, že první kroky nového Ústavodárného shromáždění vedly ke zrušení parlamentů – poslanci se jednoduše báli, že by soudní dvory hájící spolu s lois fondamentales i stará práva šlechty a dělající svými remonstracemi neustálé problémy, interpretovaly v tomto duchu i ustanovení nové revoluční legislativy. Proto v roce 1790 vznikl nový nejvyšší soud Tribunal de cassation, který měl jen minimální pravomoci, proto byli soudci absolutně podřízeni zákonu, jak stvrdil později slavný čl. 5 Code civil, a slovo „jurisprudence“ (ve smyslu produkce parlamentů) mělo být dle Robespierrových slov vymazáno ze slovníků francouzštiny.

Parlamenty se staly zkrátka obětí svého úspěchu v boji s královým absolutismem – pro krále byly příliš radikální, pro revolucionáře zase příliš konzervativní. Díky jejich zrušení za revoluce se tak v praxi poprvé realizovala představa, že soudce právo pouze aplikuje a nesmí je tvořit, která de facto položila základ celé jedné větvi kontinentální právní kultury – byť pod pláštíkem interpretace soudy 19. století právo tvořily dál, zbavené však svého politického vlivu.

Všechny obrázky můžeme najít na www.photo.rmn.fr. Pro mechanismus remonstrací viz např. Sassier, Saint-Bonnet: Historie des institutions avant 1798, Paris 2004, nebo Nemo: Historie des idées politiques aux Temps modernes et contemoprains, Paris 2002. Pro roli parlamentů v předrevoluční době viz třeba Mathiez: Francouzská revoluce, Praha 1952, Furet: Francouzská revoluce, I. díl, Praha 2004, nebo Schama: Občané, Praha 2004. K oděvu soudců viz Garapon: Bien juger, Paris 1997.
Pokračovat...

sobota 8. listopadu 2008

Jak vypadá úřad?

Moje výtvarné příspěvky s tématikou práva a spravedlnosti se zatím omezovaly pouze na díla středověká. Ale nemůžeme tuto tématiku najít i u současných umělců? V roce 2004, když jsem se jel podívat do Albertiny na Rubense, jsem čirou náhodou viděl výstavu současného lipského malíře Neo Raucha, na níž mne zaujal Rauchův obraz "Amt" z téhož roku. Můžeme i v tomto obraze najít něco, co by se vztahovalo k problematice byrokracie či práva obecně?
V pozadí obrazu vidíme nehostinnou noční zimní krajinu s jakousi podivnou budovou vlevo, zatímco postavy se nacházejí v popředí - z tunelu vynášejí jacísi muži podivný hadovitý útvar podél špinavých zdí holé budovy: prostranství osvětleném umělým světlem je plné černé mazlavé hmoty. Na výjev dohlíží úředník v ušance cosi zapisující za stolem, za nímž stojí uschlý strom. Klečící postava ve středu obraz drží v rukou bombu, zatímco jiný muž se k diváku obrací zády a míří kamsi do svahu zasněžené hory. V úplném popředí pak vidíme podivné artefakty, mezi nimiž můžeme identifikovat knihy, obří kost, mamutí kel vpravo ("Mammut" je ostatně název jiného Rauchova obrazu z r. 2004.) či nějaký měřící přístroj. Můžeme tento témeř surrealistický výjev namalovaný stylem připomínajícím reklamní plakáty reálného socialismu nějak interpretovat? Z obrazu dýchá mrazivá atmosféra Kafkova "Zámku" - nepřipomíná snad objekt vlevo na svahu hory zámek, jehož obyvatelům (neviditelným úředníkům) se dá pouze telefonovat a nepřipomíná snad muž, který míří do svahu, zeměměřiče K., který vždy selhává při svých pokusech proniknout na zámek? Stavba v popředí však spíše připomíná nějaký pracovní či koncentrační tábor - chce snad východoněmecký malíř ilustrovat to, že reálný socialismus časem degeneroval v jeden veliký pracovní či koncentrační tábor? To by mohl naznačovat muž s bombou, kterou můžeme chápat i jako symbol studené války. Anebo chce Rauch poukázat na to, že chladná a mrazivá byrokracie ztělesněná mrznoucím úředníkem (která je ve své neosobnosti dle Webera ztělesněním moderní instrumentální racionality) vede nutně k přeměně společnosti v tábor, ať už jakéhokoli ideologického zabarvení? (Ostatně, není třeba pro Giorgio Agambena paradigmatem modernity právě tábor, jak píše ve své slavné knize "Homo sacer"?) A závody ve zbrojení rozhodne také neskončily se studenou válkou. Všimněme si také, že za úředníkem, který vše pečlivě zapisuje, jakoby se ho dřina mužů v mazlavém blátě ani nijak netýkala, se nachází uschlý strom - život, spojení s transcendentnem či poznání, které strom může ztělesňovat, v přítomnosti úředníka nenapravitelně usychají. A jakoby do starého železa patřily i knihy, které se ocitají v sousedství kostí či prehistorického klu - tam, kde vítězí instrumentální racionalita byrokrata (který sám mrzne v prostředí, které je pomocí něj vytvářeno téměř automaticky) jakoby nezbývalo místa ani pro jakoukoli intelektualitu... Neztělesňuje nakonec "Amt" ve své mrazivosti to, kam dospělo zbyrokratizované právo moderní doby?

Bohužel se mi nepodařilo sehnat větší reprodukci Rauchova obrazu (který je ve skutečnosti vysoký několik metrů) - tato pochází ze stránky Artnet Magazine (www.artnet.com), konkrétně z článku Donalda Kuspita "The Truth About Germany?", v němž se autor ptá, zda Rauchova tvorba nechce ilustrovat nějaké hluboké pravdy o Němcích a "němectví".
Pokračovat...

pátek 31. října 2008

Spravedlnost

Martin Škop mne svým postem o romantismu inspiroval k tomu, že by se tu mohla objevit i něco, co zavání literaturou. Takže v textu najdete jednu moji starší povídku o spravedlnosti - snad tenhle blog tenhle projev mého autorského exhibicionismu přežije, i když je to projev poněkud dlouhý. Ostatně mi připadá, že napsat nějaké literární dílko o právu je lepší než se zabývat vztahem práva a literatury. Jinak obrázek se jmenuje "Spravedlnost a Rovnost vedou právní vědu do říše Zákona", namaloval ho Paul Baudry v r. 1880 a visí v pařížském Cour de Cassation.

„Tak jsem slyšela, že se to připravuje,“ řekla jedna.
„Ano ano. Už je to téměř hotové. Jsem na to tak pyšná,“ řekla druhá. Pak seběhly po schodišti a zmizely v družném hovoru v parku.
Slyšela jsem je. Učitelky. Tam u nich to vlastně začalo. Dokud jste sami, myslím tím, dokud vás někam nezavřou s jinými, dokud vás zajímají panenky a vláčky a pohádky, kde dobro vítězí, tak ještě nic nezačalo. Jsou tam sice hádky o bábovky na pískovišti a šaty panenkám (nechtěla jsem si hrát s panenkami, bylo to hloupé, vláčky mi připadaly rozumnější) a o jiné důležité věci. A člověk sice říká: „To je moje!“ a vede své pře, ale to ještě není ono. (Jeden skandinávský profesor by z tohoto poznatku měl jistě radost.)
Doopravdy to začne, až když musíte trávit část svého dne ve společnosti jiných a nemůžete se jich zbavit jako se dají vypnout třeba vláčky a musíte sedět v lavicích a psát a číst a hned zase být tiše, zpočátku jsem to nedovedla poznat, kdy něco říkat a kdy být tiše, ale brzy jsem se to naučila a správně jsem obkreslila srnku, kterou paní učitelka namalovala na tabuli, a ona o mně řekla, že umím pěkně kreslit, a do památníků si pak chtěli všichni ode mne nechat okopírovat kačery donaldy a já jsem byla v obkreslování fakt dobrá. Tehdy to začalo, tehdy se vstáváním a mytím rukou před obědem a povinným procházením se o přestávce, které se říkalo celkem nenápaditě procházecí, tehdy mne lapila instituce a řád a stát a já si svázala vlasy (ty vlasy, které pak tolik lidí chtělo hladit a říkali mi ať je rozpustím, ale já nepovolila) a oblékla si ty správné ponožky a věděla jsem, že obstojím, že to zvládnu, že neupadnu cestou, že nezabloudím.
A možná proto vybrali právě mě. Možná kvůli tomu dobrému chování. Kdekdo se přece šklebil jako debil, když se musel nechat fotografovat před magnetickou tabulí a ukazovat tím, čemu se celkem nenápaditě říkalo ukazovátko, na svých pět švestek. Já se nešklebila, chtěli, ať se směji, že mne přece fotografují, ale mně to tehdy připadalo blbé a trapné a teprve později jsem si tomu zvykla říkat důstojnost a trapnost se stala mou největší nepřítelkyní. Možná proto je dnes mým stálým průvodcem.

Možná jsem se jim taky líbila. Měli přece své cejchy a funěli přiškrceni v kravatách o tom, jak vás vybírají kvůli inteligenci a kdesi cosi, ale v očích jim svítila bezuzdnost a v rukou bloudila touha. A já nejspíš byla ta malá lolitka, s culíky a krátkou sukénkou a oni byli perverzní, tak jako jsou takoví dodnes. Je to přece pochopitelný způsob reakce na sračky světa, začít být perverzní. „Když už je musím žrát, tak chci všem tvrdit, že se mi to aspoň líbí,“ říkal jeden z nich ve tři ráno nad dopitou lahví. A svou perverzi osvědčují dnes a denně, když zvážní ale zároveň se jakoby mezi řečí ptají, oni, sedící, se ptají těch, co stojí, na jejich „intimní soužití“ a stojící tam klopí oči a taky ze sebe klopí podrobnosti a stydí se a oni na ně jakoby nezúčastněně ale důstojně shlížejí a pak to ještě nadiktují. A nic pikantního nevynechají, to by bylo přece zkreslování pravdy.

Tehdy mi pogratulovali, jako bych snad něco vyhrála, cestu kolem světa nebo stipendium na prestižní základní škole v nějaké bavorské díře, brala jsem to vážně a byla jsem na sebe pyšná. Dnes večer mi budou nejspíše gratulovat zas a já budu zas vypadat, jako že jsem na sebe pyšná, ale už nejspíš nebudu, budou mne bolet záda a v duchu se budu šklebit. Jako debil.

Pak jsem odešla, nebo spíš mne odvedly, mé učitelky a za mou ruku, už jsem nemusela být s těmi, co vás tahají za vlasy a zvedají vám sukně a stříkají po vás inkoustem, ale zato jsem byla s jinými, co tiše pijí kávu, distingovaně kouří doutníky a neklopí oči, ani se nečervenají. Začalo to pravé vzdělání, ta velká edukace, už vás nikdo neotravoval tím, že vám na rozřezaném koláči vysvětloval názorně zlomky a vyprávěl, že plus a mínus se koušou a že před závorkou mínus zvítězí. Už žádné takové nesmysly pro plebs (povýšenectví a pohrdání jsem se jako každý naučila velice rychle, protože mi došlo, že jsem asi něco zvláštního), teď přišli ti opravdoví státní učitelé a učitelky a čas se přesně měřil a svět se parceloval tím, jak dostával jména. Bylo mi asi deset nebo tak nějak a já si začala připadat hrozně dospělá, protože mne učili latinsky a četla jsem z tlustých knih, kde nad krátkými úseky textu byla taková malá do sebe zakousnutá háďata a číslo. Bylo to divné, protože v řadě čísel, jak jdou za sebou, mnoho z nich chybělo a některých bylo zase moc, tak za ně připojovali písmenka. Kdo se v tom měl vyznat? Ale oni říkali, ať si toho nevšímám, že to není důležité. A když mi dovolili kreslit pastelkami, tak jsem kreslila ta háďata a ptala jsem se, proč se koušou. A jedni říkali, že proto, že spolu bojují, že řeší konflikt, a druzí řekli, že to jen tak vypadá, že jsou do sebe zakousnutá, ve skutečnosti, že se objímají ze samé lásky, a další říkali, že to nejsou háďata ale smyčky lidem na krk. A ti nejdistingovanější a nejvýše postavení říkali, ať si toho nevšímám, že to není důležité.

A pak mi poprvé zavázali oči. Říkala jsem si, proč to dělají? vždyť jsem už přece velká na to, abych si hrála na slepou bábu. Ale oni si se mnou na slepou bábu nehráli. Řekli mi: „Poslouchej!“ a ozvalo se nějaké cinkání a oni se zeptali: „Co jsi slyšela?“ a já řekla, že nevím, tak to cinkání opakovali a já, že mi to teď připomíná rolničky o vánocích, a oni se zasmáli, ale rychle zvážněli a pak mi řekli: „Takhle cinkají peníze. Budeš muset rozpoznat ten zvuk, i když nebude slyšet. Budeš se ho muset naučit vycítit a mít se před ním na pozoru.“ A já se celé hodiny se zavázanýma očima učila slyšet peníze a cítit peníze a mít se na pozoru před penězi. Chtělo to samozřejmě léta tréninku, ale já to dokázala, ucítím šustění dolarů i eur, ucítím je na účtech nebo i když jsou v cizí kapse. A mám se před nimi na pozoru.

I když to, že je nesmím brát, mi nikdy otevřeně neřekli. To „mít se před nimi na pozoru“ jsem si sice tak vysvětlovala, ale když jsem pak jednou peníze za něco dostala a nechtěla si je vzít (tehdy jsem ani nevěděla, k čemu jsou), řekli mi: „Vem si je. Vždyť si je zasloužíš.“ A já nevěděla, čím jsem si je zasloužila a proč se teď najednou už peníze smí. A teprve pak jsem pochopila, že je smím brát jen od určitých lidí a že se nesmím spokojovat s málem. „Nikdy se nesmíš prodávat lacino,“ říkal jeden nad vypitou lahví ve čtyři ráno. A pak o mně začali jedni rozkřikovat, že jsem prodejná děvka, a mysleli tím to, že od nich peníze nepřijímám, i když mi je horlivě nabízejí, a jiní mne obhajovali a říkali, že ani nevím, co to peníze jsou, vždyť mám přece zavázané oči.

Samozřejmě jsem se ptala na to, proč musím mít ty oči zavázané. A učitelé se na tom nemohli shodnout. Jedni říkali, že z tradičních důvodů, druzí, že abych neviděla, jestli mluvím s chudákem či bohatým, a já se divila, protože když se naučím cítit peníze, tak přece poznám chudáka od boháče i bez toho, aniž bych se na ně dívala. To dá rozum. A oni odpověděli, že jsem velice bystrá a inteligentní, ale tohle, že nemůžu pochopit. Tak jsem si to chtěla zjistit sama a v noci jsem šla do knihovny a snažila se to najít v knihách, ale ani tam neříkali nic jasného. V jedné se psalo, že proto, abych se nemohla podívat do zrcadla a zjistit, jak doopravdy vypadám, v jiné, že proto, aby mne mohli mocní vodit jako slepce tam, kam oni chtějí, jinde, abych neviděla, že špatně váží nějaké váhy (tehdy jsem ještě nevěděla jaké) a v další, že je to hra pro ty, co se na mne dívají, aby měli dojem, že je nevidím, a v další zase, že proto, abych se nedala přesvědčit zobrazováním věcí ale jen slovy. Až mi z toho šla hlava kolem, a tak jsem se přestala ptát. A ti nejdistingovanější a nejvýše postavení mne za to pochválili a řekli, že jsem rozumná holka.

(Někdy v té době mne napadlo, že přece nemohu být sama. Ano, jsem něco zvláštního, co potřebuje zvláštní vychování. Ale oni přece nebyli takoví, že by si nenechali otevřená vrátka, že by hráli bez es v rukávu. A také, jak jsem měla chápat v té době a v mém věku své vlastní postavení? Takže jsem myslela na ni, na tu druhou. V noci jsem si představovala, jak v té části školy, kam jsem nemohla a kde byly všechny dveře zamčené a na chodbách byl slyšet váš krok více než kde jinde, jak v té druhé polovině zavazují oči druhé dívce jako já a jak se i ona musí naučit být na pozoru před penězi. Čím víc jsem o ní snila a snažila se jí zahlédnout aspoň koutkem oka, jak se mihne ve dveřích ve společnosti svých učitelek, čím víc jsem po večerech pátrala, za kterým z oken ve druhé části školy mohu alespoň na chvíli uvidět její tvář, tím víc jsem ji potřebovala a tím víc mi vadila. Teprve později jsem poznala, že na ni žárlím a snažila jsem se s tím přestat, pochopit, že opravdu jsem sama a jediná. Ale šlo to moc špatně.)

Tréninky se zavázanýma očima pak pokračovaly a já si bystřila sluch a taky ono zvláštní cítění, takže po několika letech jsem užasla nad tím, že mohu chodit se zavázanýma očima, aniž bych do něčeho vrazila, že vidím tváře, aniž bych si sundala šátek, ale učitelům jsem to raději neřekla, bůhví proč jsem v té době přišla na to nechávat si věci pro sebe a naopak co nejvíce naslouchat, napínala jsem sluch, abych slyšela i ten nejtišší šepot v té zvláštní škole, kde mne učili, abych možná zaslechla kroky či dech té druhé zvláštní žačky.

A učili mne někdy opravdu podivní lidé. Pamatuji se na prošedivělého pána s tlustými brýlemi, který učil teorii, což byla strašlivá nuda, bylo to pořád o něčem jako rozdělování, vyrovnávání, svoboda a tak a chvíli říkal, že se prý má rozdělovat tak, aby se situace toho nejvýše postaveného mohla zlepšit jedině tehdy, když se současně zlepší situace i toho nejníže postaveného, a jindy zase, že se vůbec rozdělovat nemá, protože to narušuje zásadu, že člověk je účelem sám o sobě a nemůže tedy být účelem pro druhé lidi, a pak zase, že ti nejvýše postavení mají být handicapováni, když se do svého postavení narodili a nijak si je nezasloužili, a chytří mají být za svou chytrost taky handicapováni, ale to že prý všechno odporuje nejširší možné svobodě pro všechny, ale takto pojatá nejširší možná svoboda pro všechny že prý není pro všechny... Poslouchala jsem ho vždycky jen na půl ucha, beztak se mi u toho díval na prsa, myslel si, že ho nevidím, a tak se na ně díval, protože tehdy mi už narostla docela pěkná ňadra. A taky jsem věděla, jak se k němu chovají ostatní, ti, co mě učili z tlustých knih a používali tajemně znějící slova jako reivindikace, konkludentní, litispendence a všelijaká jiná a řešili, čí jsou jabka spadlá z mého stromu na sousedův pozemek a jak je to, když koupíte víno, které zoctovatělo, a tak všelijak podobně. Ti mne bavili daleko víc a víc jsem z nich cítila peníze a někdy jsem se probudila v noci a poslouchala, co si mezi sebou říkají, když si mysleli, že neposlouchám, tehdy se jim už pletly jazyky a jeden sténal, že se bude muset někam uklidit, a další říkal: “Největším nepřítelem advokáta je jeho klient.“ a další: „Kdo se obhajuje, ten se obviňuje“ a jiný: „Co není ve spisech, není na světě“ a ten starý prošedivělý si stěžoval, že ten, kdo se přizná, je na tom vždycky hůř než ten, kdo zapírá, ale tomu se ti ostatní vysmáli, a to mne bavilo nejvíc, poslouchat je, ale trvalo to jen krátkou chvíli, než se začali všichni strašně smát nebo strašně řvát a klít, až usnuli. Ale nikdy jsem s nimi neviděla ty nejvyšší v hierarchii a také jsem je vždycky špatně slyšela. Jakoby byli rozmazaní a zamlžení, jakoby se ztráceli jako kouř z cigaret a přitom oni jediní byli stálí. Jakoby nic neříkali a přitom oni jediní vládli slovy.

S jedním z nich jsem pak taky chvíli chodila. Ale to bylo až pak, co začali trénink s váhami a proběhl iniciační obřad. Trénink s váhami spočíval v tom, že mi vysvětlovali dějiny vah a jejich různé typy a zvláštní metody aretace a že tyhle váhy jsou z obyčejného železa a tyhle ze zlata a ty z obyčejného železa sice líp váží, ale jsou mne nedůstojné, já že musím mít jen ty ze zlata. Ptala jsem se, k čemu to vážení je, a oni řekli, že se tím vlastně zjišťuje rovnost a že váhy by teoreticky měly být v rovnováze, ale že to je pro mne nedůležité, protože mám přece zavázané oči, takže nemůžu vidět, jestli jsou v rovnováze nebo ne. Já je prý musím důstojně držet, a tak jsem celé hodiny stála a držela váhy, které byly vždycky nakřivo, já jsem viděla, že jsou nakřivo, ale oni si mysleli, že ne, a tak mi říkali, že jsou v rovnováze. A začala mne bolet záda.

Iniciační obřad proběhl poté, co jsem se učitelkám šeptem a potajmu svěřila, že ze mne teče někdy krev. Myslela jsem, že mi poradí, jak tomu zabránit, protože to bylo moc nepříjemné a v době, kdy ze mne krev tekla, jsem se nechtěla učit a vůbec jsem měla špatnou náladu. Ale ony hned svolaly velkou poradu a já slyšela, jak nadšeně vykřikují:“Už krámuje! Je pravý čas na iniciační obřad.“ Vůbec jsem nerozuměla, co tím myslí, ale ony mne pak začaly obskakovat a hladit a sem tam i utrousily nějakou pusu a dovolily mi, ať nechodím do školy a zůstanu v posteli, a začali za mnou chodit krejčí a brát mi míru na šaty. A šaty musely být sněhobílé, to neustále říkaly, že sněhobělost je totéž co čistota a já přece musím být čistá. Jako bych měla být čistá právě proto, že ze mne teče krev.

A začaly veliké přípravy, ve škole drnčely telefony a učitelé i učitelky zmateně pobíhali, přijížděla auta a nalévalo se šampaňské, až pro mne přišly učitelky, oblékly do bílých šatů, spiklenecky se na mne usmívaly a štípaly mne do zadku a odvedly mne do sálu, kde jsem zase potkala spoustu distingovaných mužů, tleskali, když jsem vstoupila a vstávali ze židlí, volali „Bravo!“ a usmívali se. Jeden z nejvýše postavených v hierarchii mne pak představil mnoha z nich, ministrům a náměstkům ministra, předsedům a čestným předsedům a honorárním radům a tajným radům, kteří měli na tvářích masky, protože byli tajní, a generálním sekretářům a tajemníkům a víceprezidentům a méněprezidentům, tiskli mi ruku, jako by se do mne chtěli vtisknout a ukázat mi, že oni, právě oni, jsou ti praví a nefalšovaní nejvyšší v mnoha propletených hierarchiích.

Začala hostina s mnoha chody a mnoha květnatými přípitky, celou dobu jsem seděla v čele a mlčela a oni švitořili, vůbec jsem jim nerozuměla, i když jsem je slyšela, a hlavně jsem se ptala sama sebe, co tu vlastně dělám, proč to?, ale věděla jsem, že kdybych se na něco zeptala, tak by mi řekli, že to není důležité.

Po hostině sál náhle potemněl, jen jeden kužel světla ozařoval čelo stolu, kde jsem seděla já, všichni vedle mne jako loutky náhle někam zmizeli a stůl zmizel taky, musela jsem se postavit a stála jsem tam sama uprostřed světla ve svých sněhobílých šatech, zrychleně jsem dýchala a pak mi někdo nasadil šátek přes oči a do ruky mi vtiskli váhy, „Drž je pevně a ani se nepohni, není to důstojné, vždyť se na tebe všichni dívají!“ šeptl někdo a zaslechla jsem, že „meč by mohl být ještě nebezpečný“ a kývání hlav. Potom ze mne někdo strhl šaty a já tam stála přede všemi nahá, sálem to zašumělo a slyšela jsem, jak hodnotí má ňadra, a chtěla jsem se zakrýt, ale křikli na mne, ať držím váhy, a přiskočili dva, prý abych se o ně mohla opřít, ale ve skutečnosti mi zabraňovali, abych utekla, začali hrát jakousi hudbu, někdo vykřikl:. „Strážce pečeti má podle starodávného zákona země právo přistoupit jako první. Zdar jeho právu!“, všichni vykřikli „Zdar!“, kdosi se ke mně blížil, měl na sobě černý plášť s fialovým lemováním a bílé žabó a tvář bílou od pudru a velmi voněl (dodnes se mi z té vůně dělá špatně) a začali mi roztahovat nohy, nechtěla jsem, křičeli „Drž pevně váhy, ať jsou v rovnováze!“ a pak do mne začalo něco pronikat a moc to bolelo, vykřikla jsem a v sále to zase zašumělo, bolelo to, i když onen muž, odešel a volalo se dál: “Prezident kasačního dvora! Zdar jeho počínání!“ a zase intenzivní bolest a snad i potlesk a „Drž váhy!“ a „Generální sekretář státní rady! Ať při něm stojí zákon!“ a „Prezident tribunálu vysoké instance! Čest jeho právu!“ a „Viceprezident kasačního dvora! Nechť zákon zvítězí!“a nechtěla jsem už nic slyšet a nic vidět, bolest se stávala trvalou, a proto už ne tak nesnesitelnou, a kdosi mi utíral slzy a zase jsem slyšela, že pláč je mne nedůstojný, a tak jsem už jen tiše sklesle visela na rukou těch, co mne prý podpírali, ale ve skutečnosti dohlíželi na to, ať se necukám, ale já už se nechtěla cukat, jen jsem chtěla, ať už to všechno skončí. Pamatuji si ještě slova jako „Škubala sebou jako onehda ten na křesle,“ řekl jeden a „Vskutku pikantní přirovnání, pane rado!“ odpověděl druhý a vějíře v rukou tajných radů a sklenice vína, kterou mi někdo dal napít, a pak jsem cítila, jak mne odnášejí a čísi ruce mne myjí a koupou a pak postel a spánek. Tu noc se mi nic nezdálo, ale v těch dalších dnech, kdy jsem pořád ještě ležela a prezidenti, sekretáři a strážci pečetě posílali květiny a náhrdelníky a flakóny a jiné dary a učitelky je všude pověsily a rozvěsily, „Na tvůj oltář!“ říkaly mi, zatímco já se snažila spát a nemyslet na nic, v těch dalších nocích se mi zdálo o vlcích, co slídí po krvi, o hadech a jejich jedovatých zubech, a už to nebyla malá háďata do sebe zapletená, už jen oči, co chtějí vším proniknout ale nic vidět, už jen ruce, co toho chtějí držet víc a víc, ale nechtějí se ničeho dotknout, už jen led, co pokrývá zemi, už jen oheň, co pálí jako led. A taky se mi zdálo o té druhé a věděla jsem, že jí tohle neudělali, že jsem sama, kdo tohle všechno podstoupil, a nenáviděla jsem ji. A když mi po nějaké době nasadili zase šátek přes oči, už jsem nechtěla nic vidět, a tak jsem nic neviděla.

Následovalo jakési podivné bezčasí, kdy jsem vše vykonávala sice jako dřív, ale bez nějakého zájmu, přestala jsem poslouchat a jakási vnitřní ospalost mne nutila nemyslet na nic a chovat se jako stroj a kupodivu výsledky jsem prý měla pořád lepší a lepší, dostávala jsem víc pochval a gratulací. Začala jsem přijímat návštěvy a objevilo se mnoho hostujících učitelů, jeden z nich mne zaujal, protože se na mne nedíval, ani když jsem měla zavázané oči, a nemluvil tak rezolutivně, ale spíš se zdálo, že mu docházejí slova a říkal často „možná“ a „nevím“. To jsem předtím nezažila, a tak jsem se ho ptala na různé věci, zprvu spíše z povinnosti, a pak i ze zájmu a jeho odpovědi byly jiné než těch ostatních, nechválil mne a nikdy neřekl, že něco není důležité, ale často odpovídal, že si myslí, že je to tak a tak, a z jeho hlasu bylo cítit, jak nemá rad vlky, co jdou po krvi, a hady s otrávenými zuby, ale oči u toho nezvedl, ani rukou nepohnul, ani jinak nic neudělal. A já ho chtěla vidět a za pár dni jsem ho opravdu skrze šátek uviděla, byl mladý a vyzvěděla jsem, že pracuje jako učedník u jednoho dvora a tady jen zaskakuje za svého generálního sekretáře, a chtěla jsem se ho dotknout a on ucukl a řekl, že jeho postavení mu nedovoluje, aby…, větu nedořekl. Chtěla jsem ho zase vidět a poslouchat ho, i když mne neučil, a v noci jsem zase začala poslouchat, když spolu mí učitelé mluví, ale on celou dobu mlčel a naléval si z lahve, až nějak zakňučel jako zvíře a slyšela jsem „Slaboch! Nic nevydrží!“ a „Ten to daleko nedotáhne.“ Pak odešel a už jsem ho nikdy neviděla, jen jsem slyšela, jak zběhl z učení.

Tehdy jsem začala častěji přijímat jednoho předsedu senátu kasačního dvora, který se mi zdál být milý, ptala jsem se sice po onom učedníkovi, ale oni říkali, že ten je nezajímavý a večer to komentovali, že „slušná holka nemůže dát každýmu nýmandovi, ale jen tomu, kdo za to stojí“ a ten předseda za to zřejmě stál, dovolili mi s ním dokonce opustit na čas školu a on mi ukazoval svět, učil mne francouzsky a vysvětloval, co je to „justiciable“ a „salle des pas-perdus“, smála jsem se, když říkal, že ti, co našli „sál neztracených“ se již v jednací síni neztratí. A jednou ve městě s vysokou věží, která v noci svítila, jsem se s ním vyspala a líbilo se mi to.

A pak jsem spala ještě s nějakými jinými předsedy a ministry a zabývala se architekturou paláců, v nichž se nosí taláry, a po jejichž chodbách chodí lidé v kravatách a neklidně poposedávají, nebo nervózně kouří cigarety než zmizí za nějakými dveřmi, a prohlížela jsem si sochy žen, co stály na nejnemožnějších místech a byly mi podobné, protože měly taky zavázané oči a v ruce váhy, ale ony měly ještě meč, ptala jsem se svých ministrů a předsedů, jak to, že já ho ještě nemám, a oni říkali, že už to brzo přijde. A ve městě plném rozvalin na kopci jsem potkala dvě stařeny, co se ustavičně hádaly, která je ta pravá, a která se více líbí bohům, a páchlo jim z úst a opakovaly pořád totéž a neměly zuby.

V té době jsem cítila, jak mi jakoby necitliví prsty a ztrácí se mi zrak, a měla jsem vše, co jsem chtěla, věci i postavení, ucházeli se o mne mocní mužové, a já si s nimi často hrála, měla jsem často volnost odejet tam či onam a věnovat se nejrůznějším činnostem, ale prsty dál necitlivěly a zrak se dál ztrácel a když jsem se na sebe podívala zbytky svých očí do zrcadla, pochopila jsem, proč mi dávají šátek, jak jsem kdysi četla, a chtěla jsem něco rychle a zásadně udělat a změnit, ale nevěděla jsem co, jakoby všechny možnosti byly ještě horší než to, co existovalo. A vše začínalo být pořád víc a víc stejné, napadlo mne mít děti, ale neviděla jsem nikoho, kdo by mohl být otcem, a navíc mi řekli, že to nejde. Jednu dobu jsem po tom pátrala a zjistila, že všechny mé staré učitelky na tom byly stejně.

A tak jsem si užívala ještě chvíli a všechno bylo pořád víc a víc stejné, mé cesty a mé paláce a mí milenci, všechno jsem už někde viděla i sebe jsem už viděla v zrcadle tolikrát, až jsem se na sebe nechtěla dívat, a tak mi ani moc nevadilo, že se mi můj zrak nadobro ztratil.Tehdy jsem také pochopila řád, tedy to, že na vaše sochy už nemusejí dávat závoje, když chtějí zabíjet na ulicích, že tenhle řád vše zvládne snadněji a s lehkostí lupnutí v zátylku, že tenhle řád může existovat jen tam, kde vás už nic nepřekvapí, kde se používají stále stejné triky, kde se slepci jako já mohou chovat po paměti.

Tehdy mne také naposledy navštívila představa té druhé, o níž jsem již nyní byla přesvědčena, že nemůže existovat. Výplod mé dětské mysli dostal najednou nový úkol. Představovala jsem si, jak ji, která byla jistě pečlivější a učenlivější a vůbec oplývající všemi ctnostičkami, o níž mé učitelky tolik básnily, jak ji jednoho dne beze slova vysvětlení ze školy odvedou. Má udivené oči, nechápe a zlobí se, když jí říkají: „Bude to pro tebe lepší, jednou nám za to budeš vděčná.“ A ona, která jen slýchala a zlatých talárech a službách lidu a státu a nikdy ne o iniciačních obřadech, ona se pak ptá sama sebe, kde byla chyba? proč jsem zabloudila? A s ještě větší urputností a pečlivostí než kdy dříve se pustí do díla a na jiných školách spolu s ostatními studuje reivindikace a jabka spadlá ze stromů, jakoby to bylo to, co ji chybí k dokonalosti, jakoby o to šlo. Zatímco já studuji architekturu paláců postavených k mojí větší slávě, ona si oblékne svůj nový talár a je přísná a zvládá všechny gryfy a začíná se proplétat hierarchiemi výš a výš. A věří na háďata zakousnutá do sebe a na školní moudrosti, na pracovitost a preciznost. A jen já vím, že tohle všechno je marné, že všechno to úsilí nevede nikam, jen já, co ještě cítím svou vlastní krev, jak mi teče po stehnech, a své vlastní oči, které kdysi viděly. A vím, že i kdyby tohle zažila, nebyla by jako já, protože ona by si to nějak vysvětlila, ona by tomu nějak uvěřila, ona by si říkala, že žádná krev nebyla a že ji řídí vlastní zrak a ne její paměť. Proto nemohla ve škole zůstat, proto jsem v ní zůstala já. Proto ona bude toužit být jako já a já k ní nebudu cítit ani soucit. Protože ona by věřila, že váhy jsou vyrovnány a že meči stínáme hlavy těm, co si to zaslouží, a o to důraznější by byla a o to víc by trvala na tom, ať řád zvítězí. Napadlo mne, že by stejně dobře jako ošetřovatelka vstřikovala lék do žil nemocných nebo injekce fenolu do srdce, jak to prováděli v jednom táboře. V jejích očích se přece obě činnosti nemohou nijak lišit.

A tak to došlo až sem, až dodnes. Dnes večer se odehraje další obřad, jehož hlavní hrdinkou budu zase já. Půjdu v čele průvodu svého lidu v talárech palácem se zavázanýma očima a s váhami a můj šat nebude mít žádnou barvu, protože bude zářit všemi barvami. Půjdu po paměti jako v jakémkoli jiném paláci na světě v čele jakéhokoli jiného průvodu v jakékoli jiné době. Po mé pravé ruce v koutě se bude choulit stará žena, která bude slepá i bez šátku přes oči a bude mít vztek, protože jí už meč dávno sebrali, a bude chtít řvát vztekem, ale nebude mít hlas, a bude chtít plakat vztekem, ale nebude umět plakat. Přejdu kolem ní, ani si jí nevšimnu a vystoupám po schodech na místo, kde za několik desítek let budou jiní radové a sekretáři, potomci těch dnešních, strkat své údy do pochvy mladé dívky se zavázanýma očima. Tam zůstanu stát, otočím se k zástupu černě oděných mužů v talárech a napudrovaný strážce pečeti spolu s prezidentem kasačního dvora a generálním sekretářem státní rady mi předají meč se slovy „Královna nikdy neumírá.“ Když pak přede mnou pokleknou, setnu jim hlavy. Pak bude následovat potlesk a několikadenní oslavy. Já budu sedět v čele stolu a na všechny se usmívat, hlavně na nově jmenovaného strážce pečeti a nově jmenovaného prezidenta kasačního dvora a nově jmenovaného generálního sekretáře státní rady. Ve tvářích na hostině budu hledat ji, tu druhou a najdu mnoho těch, které by jí mohly být, až mne ta mnohost usvědčí z mé vlastní bláhovosti. Budu připíjet vínem na svou vlastní a nehynoucí slávu a budu třímat v ruce meč. Budou mne bolet záda, budu se šklebit jako debil a zapomenu na to, že jsem někdy skrze svůj šátek viděla.

A nikdo mi už neřekne jinak než Justice.
Pokračovat...

Spravedlnost v obci

Po delší době způsobené mým pracovním vytížením (což samozřejmě není omluva) přispívám dalšími obrázky souvisejícími s tématikou práva a spravedlnosti. Jde o fresku Ambrogia Lorenzettiho "Alegorie dobré vlády", která se nachází na radnici (Palazzo Publico) v Sieně, kde ji Lorenzetti namaloval v letech 1338- 1340 společně s freskou "Alegorie špatné vlády".


Účelem obou fresek bylo ukázat, že když spravedlnost vládne nad obcí, všem občanům se daří dobře, zatímco když vládne nespravedlnost, vše jde špatně. Soustřeďme se jen na tuto "Alegorii dobré vlády". Z hlediska ikonografického jde o značně komplikovaný, až "přetížený" obraz. Na pravé straně vidíme dobrého vládce obce, který ztělesňuje obecné dobro (buon commune) a který je zpodoben jako napůl Kristus a napůl císař (vzpomeňme v této souvislosti na to, že zatímco nedaleká Florencie, středověký rival Sieny, byla vždy baštou papežských guelfů, Siena naopak stranila císařským ghibellinům). Nad postavou dobrého vládce se vznášejí tři okřídlené křesťanské ctnosti - Víra, Naděje a Dobročinnost (Caritas). Vládce je dále obklopen dalšími šesti ctnostmi, které sedí vedle něj, tři po každé straně - Mír (Pax) v bílém s olivovou ratolestí, Statečnost či Síla (Fortitudo) s žezlem a Prozíravost (Prudentia) zleva, zprava pak Velkomyslnost či Ušlechtilost (Magnanimitas), Zdrženlivost či Umírněnost (Temperantia) s přesýpacími hodinami a konečně i Spravedlnost (Iustitia):


Na tuto Spravedlnost po levici vládce se zaměříme - na výřezu je umístěna zcela vpravo, drží v ruce meč na znamení své moci a na klíně má useknutou hlavu zločince - mečem je Spravedlnost vybavena právě ve vrcholném středověku (první vyobrazení Spravedlnosti s mečem na Západě je prý až z poloviny 13. století na sarkofágu papeže Klimenta II. v bamberském dómu). Pod Spravedlností se pak nacházejí městští zbrojnoši, kteří střeží spoutané zločince. Jde tedy o Spravedlnost trestající. Toto zařazení Spravedlnosti mezi ostatní křesťanské či klasické ctnosti dobře ukazuje to, jak ve středověku není Spravedlnost považována za nějakou samostatnou "bohyni", ale "jen" za jednu z ctností podřízených celkovému řádu ctností, který do světa vtělil Bůh.


Spravedlnost je však na fresce vyobrazena ještě jednou a sice jako postava stejné velikosti jako vládce sedící po jeho pravici na levé straně obrazu (tedy na levé straně obrázku tvořícího záhlaví tohoto postu):Ještě nemá zavázané oči, ale je vybavena váhami (ačkoli je nedrží). Na dvou miskách vah jsou zobrazeny dva druhy spravedlnosti, které bývají interpretovány jako odpovídající známému Aristotelovu dělení spravedlnosti na diortotickou a distributivní (dělení, které bylo "znovuobjeveno" pro Západ v díle Tomáše Akvinského) : Na levé straně jde o spravedlnost korektivní či diortotickou- anděl jednoho zločince trestá mečem, zatímco druhého "dobrého člověka", jehož úklona naznačuje podřízení se spravedlnosti, korunuje věncem; "dobrý člověk" přitom drží v ruce nejspíše palmovou ratolest, která v křesťanské ikonografii symbolizovala vítězství pravověrných nad nepřáteli a byla často považována za symbol křesťanských mučedníků. Na pravé straně je zobrazena spravedlnost distributivní - anděl nejspíše bdí nad spravedlivou transakcí dvou kupců. Oba typy spravedlnosti tak pravděpodobně chtěly ukázat, že spravedlivá obec trestá zlé a odměňuje dobré a zároveň chrání poctivé obchodní vztahy, což bylo pro fungování středověkého městského státu životně důležité.


Nad postavou Spravedlnosti se vznáší Moudrost (Sapientia), která drží nejen knihu, ale i váhy. Z obou misek vah se pak táhnou vlákna či provazy k postavě Svornosti (Concordia), která je vyobrazena pod Spravedlností. To, že Svornost je zásadní ctností pro dobré fungování obce je zvýrazněno tím, že z rukou Svornosti vycházejí oba provazy spleteny a doslova vážou celou obec - občané stojící ve dvou řadách se všichni drží provazu. Celá obec je tak doslova svázána pravidly spravedlnosti a svornosti.


Krásný obraz středověké ideje organické společnosti, v níž celá obec "táhne za jeden provaz" a individualita je považována za něco podružného, ne-li dokonce za hřích...


Všechny obrázky z Web Gallery of Art (http://www.wga.hu/), pro interpretaci fresky viz pěkný článek Curtis, D.E., Resnik, J.: Images of Justice, in Yale Law Journal, červenec 1987, str. 1727 - 1772.

Pokračovat...

pondělí 13. října 2008

K úvodní hlavě návrhu občanského zákoníku


Nevím jako vy, ale já se také cítil poněkud osloven výzvou k "veřejné oponentuře" finálního návrhu nového občanského zákoníku. V duchu svých zvyklostí z mírným zpožděním (nakonec asi třídenním, ten původní mail z 1. září rána odešel bez přílohy) jsem na ministerstvo odeslal níže "přetištěný" text. Zda dorazil a zda neskončil přímo v recyklaci, to bohužel nevím, nepřišla žádná odpověď (a to ani na ten první prázdný mail). Nicméně, když už jsem tento kus splodil, rád se o svá moudra podělím alespoň s vámi. Text ponechávám v původní podobě s uctivým úvodem a závěrem, který bude na tomto hístě virtuálního světa působit poněkud nepatřičně. Opravil jsem pouze některé hrubky a zjevné chyby v psaní ;) 
Současně tento text prosím berte jako lehce opožděnou pozvánku na dnešní vědecký seminář pražské katedry teorie práva, kde právě o tomto mém výplodu budeme diskutovat (od 18.00, místnost 38 - naproti šatny za sochou). Byl bych rád, kdyby se pak diskuse přesunula směrem na tento blog.

Dovoluji si těmito několika řádky rovněž přispět k připomínkování návrhu nového občanského zákoníku. Jelikož za účel celého tohoto procesu považuji spíše vychytání much a nedostatků než-li souhlasné poklepání autorů po ramenech, omezím své kladné a souhlasné připomínky na minimum – byl bych tedy rád, kdyby tento příspěvek byl vnímán jako konstruktivní kritika práce respekt budícího rozsahu a zcela průlomových kvalit, jež se ovšem nevyhnuly nedostatky, z nichž některé považuji za zásadní. Omezím se rovněž na zhodnocení  návrhu v obecné rovině, a zvláště pak na zhodnocení obecných ustanovení (Hlavy I Části první) návrhu a jeho důvodové zprávy. Činím tak jednak proto, že se k posuzování konkrétních ustanovení necítím zkušenostmi ani odborným zaměřením povolán, jednak také proto, že výtky, které bych k nim i s touto výhradou přeci jenom měl, lze demonstrovat již na této části návrhu. 


Obecně
První a velmi obecnou připomínkou je, že návrh na příliš mnoha místech připomíná daleko spíše učebnici než normativní text. To je velmi špatně. Zákon (jak víme již minimálně od Ehrlicha) není učebnicí života, číst zákon jako učebnici práva je rovněž mylný nešvar, proti němuž, domnívám se, i tento návrh brojí. 
Návrhem dále prozařuje jistá restaurační snaha: snaha o restauraci občanského zákoníku jako základního, výchozího, obecného kodexu soukromého práva po reduktivních zásazích minulé éry, snaha o restauraci soukromoprávních institucí po jejich devastaci socialistickým právem a nepříliš umělé nápravě zkraje 90. let, snaha o restauraci právnického jazyka a pojmosloví po jejich vulgarizaci „zlidověním práva“ atd. S touto tendencí se mohu ztotožnit jenom do jisté, a to spíše omezené míry. 
Vřele souhlasím se snahou o obnovení výsadní pozice občanského zákoníku v systému (soukromého) práva. Výhrady ovšem mám jak ke konkrétnímu jazykovému vyjádření této snahy (k tomu níže), tak k omezenosti ambice tohoto kroku. Je skutečně vhodné snažit se na jedné straně o do hloubky prostupující subsidiaritu, a na straně druhé striktně lpět na lineárním pojetí Kelsenovy pyramidy norem (explicitně např. v důvodové zprávě k §9, s. 33)? Nechybí zde alespoň náznak jiného přístupu srovnatelný s §177 odst. 1 (nového) správního řádu, neřku-li ještě důraznější požadavek jistého „řádu“ v rámci hierarchicky rovnocenných norem? Především ovšem je na pováženou, zda není přehnaně omezená ambice dosáhnout výsadní pozice tohoto kodexu (pouze) v rámci práva soukromého. Je-li i toto projevem zmiňované restaurační tendence, pak směřuje do hlubší historie, než je moderní liberální demokracii zdrávo. D. Hendrych již dlouho ve své učebnici správního práva píše, že občanské právo je právem obecným, vůči němuž je správní právo (potažmo vůbec právo veřejné) ve vztahu speciality (v 6. vydání na str. 18). Je mi trochu záhadou, proč autoři návrhu přes zjevnou snahu o omezení státního dirigismu v soukromé sféře tuto dávno hozenou rukavici nezvedli a než smělý výpad zvolili raději zákopovou válku, mám-li použít metafor.
Mnohem větší rozpaky ve mně ovšem budí ona restaurační tendence historizující či jazykově purizující. Jak jsem již nadnesl, vyjadřovat se ke konkrétním institutům se necítím povolán odborně ani zkušenostmi, přesto si neodpustím alespoň tuto poznámku: je skutečně tak zásadně nezbytné obnovovat pacht (abych se dotknul v diskusi o novém OZ snad nejfrekventovanějšího tématu)? O potřebnosti či prospěšnosti samostatné úpravy „plodonosného nájmu“ mě dosud nikdo ani v náznaku nepřesvědčil, a i důvodová zpráva je zde argumentačně spíše kusá. Ptám se tedy, nejde-li spíše než o obnovu ztracených institutů práva jenom o specifický případ restaurace ztraceného právního jazyka, zde podávané pod rouškou materiální potřebnosti. Právě jistý restaurační jazykový purismus je totiž tím, co ve mně z tohoto návrhu budí rozpaky vůbec největší.
Začnu obecně. Jsa v Praze žijící a studující Slovák udržující kritické styky s rodnou zemí i mateřštinou, choval jsem dlouhou dobu naději, že podivné hrátky na (lexikální) čistotu jazyka jsem nechal za sebou na nábřeží Dunaje a perly typu „Stredozemie“, „samit“ a (zejména) povinné vyhýbání se „bohemizmom“ (neřku-li sprostěji „čechizmom“) budu nadále potkávat jenom v pozici překladatele do svého rodného jazyka. O to více mě zarazilo, když jsem se na str. 24 důvodové zprávy dočetl o „slovakismech“, jichž bylo zapotřebí se z českého právního řádu zbavit. Vskutku, příkladná ukázka jazykové velikosti a bohatství! K tomu pak samozřejmě patří důsledná snaha vyhýbat se slovům nečeského původu, byť i by byla naturalizována po staletí.
Toto úsilí vrcholí použitím „spisovného“ výrazu „spřaženě“ (který za spisovný zavile neuznává ani můj korektor pravopisu a gramatiky textového editoru Word 2003), o němž lze letmým prohledáním Internetu zjistit zhruba toto: 1) vyskytuje se všeho-všudy na 112, bez „podobných stránek“ na 53 stránkách (www.google.cz, hledaný řetězec „spřaženě“, 31. 8. 2008 ve 23.00 hod.); 2) ve významu on-line jej používá a) návrh nového OZ a důvodová zpráva k němu, b) diskuse o tomto návrhu, c) několik autorskoprávních publikací, d) několik (2!) článků v odborných (IT) časopisech (z let 1994 a 2001); 3) v IT oblasti je mnohem obvyklejším významem slova „spřaženě“ něco ve smyslu „ve spřežení“ (stovky procesorů pracující spřaženě pracují společně na jednom úkolu, nikoli nutně on-line). A i když pominu takto do očí bijící excesy (upřímně o žádném jiném ani nevím, a i ono „spřaženě“ je následováno srozumitelným „on-line“ v závorce), pořád se mi nedaří sladit snahu o „návrat do Evropy“ (viz zavržení smlouvy o sdružení ve prospěch staré dobré společenské smlouvy) se zavrhováním termínů jako „registrace“ pro jejich nečeský původ. Tak mají nám rozumět nebo ne?
Posledním, a snad nejzásadnějším okruhem mých obecných výhrad jsou dvě další tendence, které lze v návrhu (alespoň v jeho úvodních partiích) vysledovat. Obě se týkají na jedné straně obecných právních principů a na straně druhé aplikace práva zejména soudy, a ačkoli jsou na první pohled zcela obdobné, jdou po mém soudu ve skutečnosti přímo proti sobě. Pokusím se vysvětlit. 
Návrh se snaží prolomit zatuchlý formalistní positivismus českého práva a jeho aplikace soudy. Činí tak poměrně mazaně: přirozenoprávní principy prostě positivizuje tím, že je v zákoně explicitně uvádí. To je co do cíle jistě chvályhodné, o konkrétní podobě zvoleného prostředku lze jistě vést obsáhlou diskusi. O tu mně zde ovšem nejde. Chci spíše upozornit na to, že se zde kodifikují dva zcela odlišné druhy principů, z nichž jeden nejenže překonávání onoho zatuchlého formalistního positivismu (nebo, chcete-li, zákonného positivismu – řečeno se Z. Kühnem) nenapomáhá, nýbrž mu naopak zásadně brání. Řadím sem zejména principy typu „dobrá víra se presumuje“ (§7) či presumpce „průměrného rozumu“ u každé svéprávné osoby (§4 odst. 1). Je-li problémem současné české justice přílišné lpění na textu zákona a jeho výkladu, který je nedostatečně přiléhavý okolnostem, pak tyto dva principy nutně povedou k (presumované) ochraně podvodníků a lichvářů, která bude svou podstatou formalistně positivistická par excellence. K oběma principům se vrátím níže.

Konkrétně
K §1:
Jakkoli to důvodová zpráva dementuje, ustanovení §1 odst. 1 věty první se tváří jako definice a bude jako definice i čteno. Nemá smyslu příliš rozvádět, že jde o definici zcela mylnou. Pokud podle důvodové zprávy tato věta „[n]euvádí nic jiného, než že ta pozitivněprávní ustanovení, jež upravují práva a povinnosti osob vzniklá z jejich soukromého styku, spadají do sféry soukromého práva,“ lze to číst jako první příklad interpretace zákona, která se dopouští výkladu „slov právního předpisu proti jeho smyslu“ (§3 odst. 2 věta druhá). Předmětné ustanovení totiž (přísně jazykově vzato) znamená, že soukromé právo tvoří „ve svém souhrnu“ právě a jenom ta pozitivněprávní ustanovení, jež upravují práva a povinnosti osob vzniklá z jejich soukromého styku. Vyjádřím-li to vulgárně logicky, zákon sám říká „souhrn všech A (=pozitivněprávní ustanovení…) je ekvivalentem B (=soukromé právo)“, zatímco interpretace podávaná důvodovou zprávou říká „všechna A jsou součástí B“. Rozdíl je zcela evidentní. Nechce-li se tedy návrh prohřešovat vůči sebou samým kodifikovaným interpretačním zásadám, měla by být slova „vytvářejí ve svém souhrnu“ v první větě prvního odstavce §1 nahrazena slovy „jsou součástí“, „tvoří“ nebo jinými slovy stejného významu.
Dále: mluvil-li jsem v obecné rovině o tom, že návrh místo smělého výpadu volí ve vztahu k veřejnému právu spíše zákopovou válku, znamená upuštění mocenské teorie veřejného práva zastávané Ústavním soudem ve prospěch teorie „vzájemných soukromých práv a povinností osob“ s odůvodněním „protože jsou též takové veřejnoprávní poměry, které na nadřízenosti a podřízenosti vybudovány nejsou“ vykopání onoho zákopu hluboko ve vlastním území. Je snad třeba ocenit snahu o intelektuální poctivost, přesto se domnívám, že vymezení a obhájení veřejnoprávní povahy „poměrů nevybudovaných na nadřízenosti a podřízenosti“ je zvláštním úkolem pro (v Hendrychově smyslu) zvláštní vědu veřejného práva.
Ještě dále: samo vymezení soukromého práva jako souhrnu ustanovení upravujících vzájemná soukromá práva a povinnosti osob je nejen do značné míry kruhové (soukromé subjektivní právo se soukromým objektivním právem jistě nějak pojmově souvisí, návrh se ani nesnaží tvrdit opak), ale také a zejména zcela nedostatečné. Nebo snad máme osobní stav považovat za subjektivní právo svého druhu?
Ještě dále, zejména k větě druhé prvního odstavce: svízelnost zvoleného rozhodně opatrného přístupu k dichotomii veřejného a soukromého práva se zde ukazuje v plné nahotě, zahalena jenom do mlhy nejasnosti o tom, co se v každém z obou zde použitých případů rozumí slovem „právo“. Jednotné číslo sousloví „práva veřejného“ naznačuje, že zde jde o právo objektivní, neboť veřejným subjektivním právům by vzhledem ke stavbě této věty svědčilo spíše číslo množné. U „soukromého práva“ je však situace zcela nejasná, neboť ačkoli naznačený úsudek o právu veřejném by svědčil tomu, že jde o právo objektivní (slovo „právo“ by si tak v celé větě zachovávalo stejný význam), zvolený podmět věty („uplatňování“) se typicky váže na právo subjektivní (leda by šlo o další příklad neblahého překládání nečeské „aplikace“). V obou případech je ovšem jasné, že jde o nesmysl: uplatňování soukromého oprávnění ani aplikace soukromého práva samozřejmě nejsou a nemohou být na právu veřejném nezávislé – vždyť i civilní právo procesní je právem veřejným! Záměr je opět jasný: emancipovat soukromé právo ze sevření socialistické veřejnoprávní jednoty. Cestou však nemůže být popírání zcela zjevné a nepochybné provázanosti soukromého a veřejného práva. Ostatně návrh sám obsahuje úpravu institutu ochrany pokojného stavu, která je svým charakterem veřejnoprávní zcela nepokrytě, včetně doručování rozhodnutí o pokojném stavu (sic!) (jenom na okraj dodávám, že zařazení této úpravy do občanského zákoníku zmiňovanou emancipaci zcela jistě neurychlí ani nepodpoří).
A ještě dále, k odstavci druhému: návrh asi správně opouští obecně pečovatelský či spotřebitelskoprávní charakter stávající úpravy. Je zde jisté riziko, že jde (v kontextu s ostatními posuny tímto směrem) o posun příliš radikální, dopředu jej ovšem posoudit neumím. Nepřípadná nicméně je argumentace možným posunem náhledu na jednotlivá ustanovení a kontrapozice s „rigidním“ seznamem kogentních ustanovení podle obchodního zákoníku: pominu-li spíše marginální výjimky v návrhu za středníkem, spočívá rozdíl v tom, že obchodní zákoník má katalog, který si do jednotlivých ustanovení musíme v „úzetku“ převést červenými puntíkmi sami, zatímco návrh občanského zákoníku dělá tuto práci za nás a zavádí povinnou „doložku kogentnosti“ (ovšem bez katalogu…). Jde-li o rozdíl zásadní, asi mi něco uniká.

K §2:
O tom, že se návrh „vystříhává […] rizika svádět praxi k mylnému pojetí, že za závazné právní zásady zákoník uznává jen ty, na které pamatuje jejich výslovným pojmenováním,“ nejsem zdaleka přesvědčen. Ustanovení odstavce 3 jistě praxi hledat zásady soukromého práva i mimo tento zákoník umožňuje, nijak ji k tomu ovšem nevybízí, a enumerativní odstavec 2 již vůbec ne. 

K §3: 
Jde o první případ kodifikace interpretačních pravidel, kterou považuji buďto za zcela bezzubou a zbytečnou (bude-li po právu zhusta ignorována), nebo mimořádně nebezpečnou (svede-li například k závěru, že v textu zákona jsou pasáže, které se interpretovat „nemusí“, jako třeba právě interpretační pravidla, což je ovšem z hlediska jakkoli elementární hermeneutiky zjevný nesmysl).

K §4:
Presumpci „rozumu průměrného člověka“ u každé svéprávné osoby považuji za zcela zásadně vadnou a (opět) mimořádně nebezpečnou. Vadná je již tím, že nepokrytě diskriminuje polovinu populace, cca jednu šestinu pak dokonce výrazně (vycházíme-li z pravděpodobně normálního rozdělení „rozumnosti“ v populaci, je průměr současně střední hodnotou – polovina populace je tudíž „pod ní“ – a téměř jedna třetina populace je od tohoto průměru vzdálena „výrazněji“ – tedy téměř jedna šestina je „výrazně rozumnější“, téměř jedna šestina je „výrazně méně rozumná“). Jenom třešničkou na dortu pak je skutečnost, že se takto diskriminuje právě ta rozumově méně schopná část populace, která je samozřejmě také méně připravena se této diskriminaci bránit. Mnohem případnější je navazující požadavek „běžné péče a opatrnosti“. Potenciální podvodník má takto vůči své rozumově slabší oběti výhodu nejen presumpce dobré víry obecně (k tomu níže), ale i „průměrné“ rozumnosti této své oběti. Jistě, jsou to všechno vyvratitelné domněnky, břemeno důkazu ovšem leží právě na rozumově méně schopné oběti.

K §7:
Nechci zpochybňovat to, že presumpce dobré víry je jedním ze základních kamenů soukromého práva. Mám však obavu z její kodifikace. Rovněž musím poupravit tvrzení důvodové zprávy, že „[d]osud platný občanský zákoník je vedle občanského zákoníku Slovenska jediným evropským občanským zákoníkem, který obecnou zásadu presumpce dobré víry neupravil.“ Můj průzkum byl velice omezený časově i rozsahově, nicméně presumpci této obecnosti jsem ve třech frankofonních evropských občanských zákonících (francouzský, belgický, švýcarský) nenašel: francouzský a belgický presumují dobrou víru v ustanoveních týkajících se vydržení nemovitosti (čl. 2274 resp. 2268), švýcarský v čl. 3 presumuje dobrou víru (pouze) tam, kde právo dobrou vírou podmiňuje vznik nebo účinky subjektivního práva, ve druhém odstavci tohoto článku navíc možnost dovolávat se dobré víry omezuje okolnostmi, což v předloženém návrhu chybí zcela.

K §9:
První odstavec tohoto paragrafu je typickým příkladem nepochopení jedné ze základních vlastností češtiny jakožto jazyka s poměrně volnou gramatickou strukturou věty, v němž je (při absenci jiných mimoslovních prvků, typicky v psaném, navíc normativním textu) slovosled do jisté míry nositelem významu. Nazývá se „aktuální členění větné“ a velmi ve zkratce řečeno jejím projevem je, že věta „Přišel domů večer“ neříká totéž co věta „Večer přišel domů“ (pro podrobnější výklad a velmi názorné srovnání s jazykem opačných vlastností – angličtinou – odkazuji na nedávno publikovanou práci L. Duškové a kol. Mluvnice současné angličtiny na pozadí češtiny. 3. vyd., Academia 2006, s. 527 a násl.). Odstavec první tohoto paragrafu nám tak vůbec neříká to, co podle důvodové zprávy říct chce: podobně jako z věty „V potoce žijí pstruzi“ nelze ani náznakem vyvozovat, že by pstruzi nemohly žít i jinde (ještě zřejmější příklad by snad byla věta „V Karlových Varech žijí Rusové“), nelze ani z věty „Občanský zákoník upravuje osobní stav osob“ vyvozovat, že osobní stav osob neupravuje (i) jiný právní předpis – ta věta nám prostě říká, že občanský zákoník osobní stav osob upravuje (a ne že ne!), či snad dokonce že upravuje právě jenom osobní stav osob (což je ovšem zase zjevný nesmysl). V tomto slovosledu a při vyloučení posledně zmiňovaného absurdního výkladu nám tedy první odstavec tohoto paragrafu sděluje spíše nepodstatnou a zcela nenormativní informaci. Pokud by měl vyjadřovat to, co tvrdí důvodová zpráva, tedy exkluzivitu občanského zákoníku při úpravě osobního stavu osob (a pokud by se ze stylistických důvodů bránil explicitnímu vyjádření této výlučnosti slovy jako „jenom“, „pouze“ apod.), musel by být slovosled obrácený, tedy „Osobní stav osob upravuje občanský zákoník.“

K §10:
Jakkoli jsem zastáncem posílení role judikatury v širokém slova smyslu v právu, nemohu souhlasit s obsahem třetího odstavce tohoto paragrafu. Je-li nepřípustné rozhodovat o osobním stavu podle analogie, je tím spíše nepřípustné rozhodovat podle volného uvážení orgánu veřejné moci (jimž navíc nutně nemusí být soud!). Toto řešení jistě svízelné situace je tak vnitřně rozporné.

K §14: 
Považuji za velice nešťastné formulovat požadavek na jednotnost judikatury jako subjektivní právo dotčeného. 

K §§15 – 17
Při vší úctě je pro mě tato úprava důkazem zásadního nepochopení institutu ochrany pokojného stavu, a to buďto autorem návrhu, nebo mnou. Až dosud jsem za typický příklad použití tohoto institutu považoval případ, kdy lichvář přijde do bytu dlužníka v prodlení a začne mu demontovat okna (skutečný případ z Bratislavy), dlužník zavolá policistu či obecního strážníka a ten lichváři zakáže pokračovat v demontáži a případně mu v tom i zabrání, a odkáže jej na řádný běh práva (typicky žalobu na soud). Představa, že strážník přijde, zjistí stav, poběží k nejbližší úřední desce, vyhotoví rozhodnutí, vyvěsí jej a pak běží zpátky, aby tím pádem vykonatelné rozhodnutí i vykonal, mi přijde absurdní jen o málo víc než návrhem umožněná alternativa, že strážník řekne „Ty okna demontovat nesmíte!“ (=rozhodne) a bude pokračovat: „Toto rozhodnutí se z důvodu ochrany soukromí nebude vyvěšovat na úřední desce a je vykonatelné okamžikem vyhlášení, tedy: nechte toho!“.


Závěrem
Pevně věřím, že tyto kritické poznámky budou přijaty jako kritika konstruktivní a účelná, a že dopomohou k tomu, aby dílo, na němž strávilo mnoho vynikajících lidí mnoho drahocenného času, dospělo do zdárného a pro všechny obyvatele České republiky prospěšného finále. Zároveň se omlouvám, že jsem o zhruba 4 a půl hodiny zmeškal lhůtu pro podání této připomínky a žádám tímto o prominutí tohoto zmeškání. Domnívám se nicméně, že jakkoli je rozhodnutí vůbec tento návrh široké veřejnosti k připomínkování předložit chvályhodný, vyhradit po té, co se na návrhu pracuje již zhruba osm let, na veřejné připomínkování pouhé tři letní měsíce není příliš uctivé ani k autorům tohoto návrhu, ani k veřejnosti jakožto adresátovi výzvy na podávání připomínek. Spěch v závěru velikosti ani významu tohoto díla rozhodně nesvědčí.
Pokračovat...

pátek 10. října 2008

Facebook a ochrana súkromia
Predvčerom sa Mníchov stal jedným z nemeckých miest, kde v rámci promo akcie webovej stránky facebook.com vystúpil jeho zakladateľ Mark Zuckerberg. Hoci samotná prezentácia nepriniesla v podstate nič nové (bol to stručný prehľad krátkej štyri a pol ročnej histórie facebook-u), v diskusii zaznelo niekoľko zaujímavých otázok.

Jedným zo základných problémov, ktoré social network typu facebook prináša, je ochrana súkromia. Pre tých, ktorých táto otázka zaujíma, odporúčam do pozornosti najnovšiu štúdiu Jamesa Grimmelmanna, docenta na New York Law School.
Pokračovat...

pátek 26. září 2008

Význam římského práva

V jedné staré anekdotě píše Angličan esej o významu slona pro Britské imperium. (Dodám, že Francouz píše o sexuálním životě slona, Němec o čistotě sloní rasy atd.) Já bych se chtěl ve svém příspěvku vyjádřit o významu římského práva pro teorii práva na jedné straně a pro výuku práva na právnických fakultách na straně druhé.

Římské právo je právem antického světa, je odrazem doby a společnosti, ve které vzniklo a jejíž život regulovalo. A tato společnost se VELMI VÝRAZNĚ odlišovala od společnosti naší (což zdůraznil již F. DE COULANGES, Antická obec, 1998) - římská familia nemá nic společného s moderní rodinou a právem manželským, které je ovlivněno zejména křesťanstvím, zcela zmizel institut otroků a propuštěnců.
.
Vliv římského práva na moderní právo soukromé je třeba hledat v recepci římského práva, kdy římské právo sloužilo jako vzor při formování středověkých a moderních právních řádů. Tuto recepci může vnímat ve dvojím smyslu. V materiálním smyslu se jedná o přenos konkrétních norem římského práva do právních řádů jiných států. Existuje celá řada právních řádů, které přejaly jednotlivé prvky nebo celé instituty římského práva, od právních řádů barbarských států, přes právní režimy středověkých měst, až po velké "přirozenoprávní" kodifikace 19. století (Francie, Rakousko, Prusko), jejichž vlivem došlo k romanizaci celých právních odvětví.
.
Tento materiální vliv římského práva však nelze přeceňovat. Současný občanský zákoník se v době svého vzniku programově vymaňoval z vlivu římského práva, byly opuštěny mnohé zásady typické pro římské právo (např. Supeficies solo cedit) a mnohé instituty byly (možná i nevědomky) reinterpretovány soudní praxí a vědou moderního práva (srovnej např. teorii výslovných a konkludentních právních úkonů v římském právu a v současnosti - V. Knapp nebo instutut součásti věci a příslušenství).
.
Mnohem důležitější je formální vliv římského práva. Římské právo je samozřejmě možno studovat jako právo antického státu nebo jeho elementy v moderním soukromém právu, v každém případě však musí být věnována pozornost historickým souvislostem a celkovému kontextu.
.
To, že kupní smlouva současného práva a římská emptio-venditio jsou postaveny na stejných základech ještě neznamená, že je to způsobeno vlivem římského práva.
.
Význam studia a vědy římského práva spočívá v tom, že právníci antického Říma, v době dost odlišné od doby naší, aplikovali na konkrétních skutkových podstatách základní teoreticko-právní principy, které platí i v naší době. Reinterpretací těchto právních textů, sledování způsobu myšlení antických právníků v konkrétních případech můžeme podle mého soudu přispět i k řešení konkrétních teoretických i aplikačních problémů současnosti.
.
Jinými slovy, nejde o to, že budeme jásat nad shodou úpravy nějakého institutu římského práva a práva současného, ale budeme nacházet konkrétní teoretické souvislosti mezi příklady z Digest a např. judikáty Nejvyššího soudu a sledováním možných řešení římských právníků (často se jejich názory na jednu a tutéž otázku rozcházely) můžeme obohatit i své schopnosti logického řešení a správné argumentace.
.
Tedy, jak říkáme my humanisté, ad fontes, pánové!
.
To samé platí i pro výuku římského práva. Staré čínské přísloví říká, že jeden obrázek vydá za víc než tisíc slov. A jeden dobrý příklad z římského práva naučí studenty víc než obsáhlá monografie o principech.
.
Podle mého názoru se srovnáním těchto dvou fragmentů naučí studenti mnohé o rozdílu mezi úmyslem a nedbalostí a omylem v osobě a omylem v pouhém jménu.
Posuďte sami:
.
Dig. 47.10.4 Paulus 50 ad ed.
.
Si, cum servo meo pugnum ducere vellem, in proximo te stantem invitus percusserim, iniuriarum non teneor.
.
Jestliže, když chci udeřit svého otroka, a nechtěně udeřím tebe, který stojíš v blízkosti, nebudu moci být žalován z injurie.
.
Pozn. Urážka na cti (injuria) mohla být totiž spáchána pouze úmyslně (animus iniurandi).
.
Dig. 47.10.18.3 Paulus 55 ad ed.
.
Si iniuria mihi fiat ab eo, cui sim ignotus, aut si quis putet me lucium titium esse, cum sim gaius seius: praevalet, quod principale est, iniuriam eum mihi facere velle: nam certus ego sum, licet ille putet me alium esse quam sum, et ideo iniuriarum habeo.
.
Jestliže mě urazí někdo, který mě nezná, nebo od toho, kdo se domnívá, že jsem Lucius Titius, když já jsem Gaius Seius (tedy někdo jiný), převažující mínění říká, že mě tímto chtěl urazit, neboť já jsem konkrétní osoba, třebaže ten, kdo mě urazi,l mě pokládal za někoho jiného, a tak mohu žalovat z urážky.
.
A podobných příkladů máme 50 knih. Myslím, že i dnes mají co říct.
.
Kromě toho mělo římské právo vliv na formování práva ústavního, zejména se můžeme setkat s názorem, že americká Ústava z roku 1776 byla do značné míry ovlivněna státním zřízením římské republiky, zejména s ohledem na princip dělby moci (u římské ústavy jej popsal POLYBIOS) a převahu moci exekutivní nad zákonodárnou (B. RUSSEL, Svoboda a organizace, 1948 a M. GRANT, Dějiny antického Říma, 1998). Stejně tak vliv trestního zákonodárství (zejména crimen laese maiestatis) na novověké zákonodárství Evropy byl jistě značný.
.
Závěrem mého článku budiž úvaha, že význam římského práva nespočívá ani v přenosu institutů, ale daleko spíše v přenosu idejí, metod a ducha právního řádu (R. IHERING, Geist des Roemishen Rechts, 1852-1856).

Pokračovat...

středa 24. září 2008

Sú internet a Ústavný súd SR nepriatelia?


Nedávno denník SME uverejnil názor odborníka na webové štandardy Daniela Duriša týkajúci sa hodnotenia internetových stránok štátnych inštitúcií na Slovensku. Asi nebude veľkým prekvapením, že najhoršie v tomto hodnotení dopadla internetová stránka Ústavného súdu Slovenskej republiky.


Keďže si myslím, že webové stránky štátnych inštitúcií plnia významnú úlohu v procese informovania občanov o ich fungovaní, nedá mi nevyjadriť sa aj k samotnému obsahu stránky Ústavného súdu SR.

Ako prvý veľmi dôležitý moment je potrebné uviesť absenciu kvalitného vyhľadávacieho systému judikatúry súdu. Kým Česi sa môžu rozplývať nad systémom vyhľadávania NALUS, nám v tomto smere nezostáva nič iné, len sa pustiť do „samovyhľadávania“ relevantného rozhodnutia v Zbierke nálezov a uznesení Ústavného súdu Slovenskej republiky, ktorá sa na webovej stránke nachádza vo formáte .pdf.

Aj tu však zostaneme sklamaní. K dispozícii je totiž daná len možnosť hľadať podľa spisovej značky alebo vecného registra. Usporiadanie zbierky do r. 1998 napríklad vôbec nereflektuje dôležité kritérium „dotknuté ustanovenie Ústavy SR alebo medzinárodného dohovoru“.

Ak si chcete pozrieť nedávnu rozhodovaciu činnosť ústavného súdu, máte smolu, lebo na stránke sa zobrazí odkaz, že „na zbierke za roky 2004 - 2007 sa práve pracuje a priebežne bude doplnená“. Takéto niečo nie je želateľné možné v štáte, ktorý sa v ústave hlási k idei právneho štátu.

Webová stránku Ústavného súdu Českej republiky je nepomerne bohatšia aj na informácie iného druhu. Dozviete sa veci od histórie ústavného súdnictva, cez mená jednotlivých asistentov sudcov, až po kontakty na ústavné súdy iných štátov. Pokojne tak môže slúžiť aj ako vzor, podľa ktorého by mala byť vytvorená nová stránka Ústavného súdu SR. Túto zmenu je potrebné uskutočniť čím skôr vzhľadom na postavenie ústavného súdu ako najvyššiemu orgánu ochrany ústavnosti a zákonnosti v Slovenskej republike.
.
Tento post bol zverejnený ako komentár denníkom SME.
Pokračovat...

úterý 23. září 2008

Romantismus a teorie práva

Naum Berkovskij považuje za jeden z rysů romantiky i spojování nespojitelného (Berkovskij: 1976). Neznamená to, že by pouze spojoval věci, které spolu nijak nesouvisí, ale spojuje také ty prvky, které jsou neobvyklé, a které se spíše zdráháme spojovat. Klasickým romantickým hrdinou tak může být král trhan, který byť v roztrhaném oděvu splňuje všechny znaky správného vladaře. Takové spojení je neobvyklé a době, která touží vidět vladaře v krásné perspektivě, je protivné cokoli jiného. Předpokládám, že velmi podobně romanticky se chová i teorie práva.

I jedním z jejich znaků je spojování nespojitelného – a to nikoli pouze prvků, které se zdánlivě k sobě nehodí, ale i prvků, které se k sobě opravdu nehodí. Jediným jejich znakem, že je dokážeme podřadit do skupiny právo – a to není mnoho. Zvláště, pokud uvážíme, že neexistuje obecně sdílená a dokonale vítězná idea, co to právo doopravdy je. Zaměřme se například na odpovědnost. Je velmi ošidné na malé ploše spojovat trestněprávní odpovědnost, správní odpovědnost a civilní podobu téhož. Budeme-li pátrat po jejich společných znacích, najdeme je (vypovídá o tom každá učebnice), ale reprezentuje toto pojetí pojem odpovědnosti? Jsou to opravdu komponenty, jejichž variabilním uspořádáním dostaneme obecný pojem odpovědnosti? Dalším příkladem je právní norma – funguje po školním teoretickém uspořádání? Nebo je to v této podobě neidentifikovatelný zjev? Mé odpovědi jsou negativní.
Teorie práva váže pojmy, definuje mezi nimi spojnice. Někdy to vypadá jako v muzeu, které opustili učedníci Sajští:

„Rozsáhlé ozvučné síně byly prázdné a jasné a podivuhodný hovor v nesčetných řečech zněl dále mezi tisícerými přírodninami, které byly sneseny do sálu a rozmanitě uspořádány. Jejich vnitřní síly vzájemně si odporovaly. […] Málokteré byly na svém pravém místě a rozhlížely se klidně po rozmanitém shonu. Ostatní naříkaly si do strašných muk a bolestí a oplakávaly bývalý nádherný život v lůně přírody, kde je pojila společná svoboda…“ (Novalis: 1996, 41 – 42).

Tak jako tyto věci můžeme vnímat i prvky, se kterými pracuje teorie práva. Stejně jako věci v muzeu, i tyto prvky leckdy trpí tím, že jsou uspořádány mechanicky. Nikoli bez jejich vysvětlení, ale bez jednotící myšlenky. Stejně jako se přírodní věci podřídí morálce, jejímž prostřednictvím můžeme nahlédnout jejich pravou podstatu (Novalis: 1996, 34), tak i teorie práva nutně vyžaduje jednotící ideu, která sváže analyzované preparáty do smysluplných sestav. Teorie práva nemůže být bez této jednotící myšlenky – na rozdíl od přírody je právo lidský výtvor, neplatí tedy pro něj žádné „přírodní zákony“, proto musí získávat základ z vnějšku. Teorie práva je tedy tak trochu romantická, spojuje nespojitelné a nemůže být pouhým spojením pojmů, ale z nich musí prosvítat jednotící názor, třebaže ideologický. Bez jednotící myšlenky nedává teorie práva smysl. Skutečná teorie práva není vyjmenováním pojmů, opakováním definic, ale zvýrazněním ideje práva.

Berkovskij, Naum, J. 1976. Německá romantika. Odeon, Praha.
Novalis. Učedníci sajští. 1996. Přeložil Alfons Breska. Dauphin, Librec.

Pokračovat...

Spravedlnost a bláznovstvíNa téhle ilustraci z r. 1497 ke knize Sebastiana Branta "Devět bláznovství světa" zavazuje blázen Spravedlnosti oči, aby neviděla jeho bláznivé skutky. Ačkoli se to nezdá, je to jedno z nejdůležitějších zobrazení Spravedlnosti na Západě.

Tento obrázek je prý tím prvním, na němž má Spravedlnost zavázané oči. Šátek na očích Spravedlnosti je v tomto případě znamením bláznovství - blázen s rolničkami si bláhově myslí, že Spravedlnost neuvidí jeho skutky, když jí zaváže oči. Proto tedy nejspíše nešlo původně o atribut Spravedlnosti, ale o atribut bláznovství. Nikdo pořádně neví, jak a proč se ze šátku již v 17. století stal atribut Spravedlnosti - jedna ze záhad právnické ikonografie.

Obrázek opět převzat z knihy Jacoba "Les images de la justice"; můžete ho najít i na obálce velmi zajímavé knihy Francois Osta "Raconter la loi", v níž se Ost zabývá literárními zdroji právní imaginace.

Pokračovat...

pátek 19. září 2008

Čo je teória práva?

Keďže tento blog je o teórii práva, pokúsim sa v nasledujúcom poste hľadať, čo vlastne pod teóriou práva naši právni teoretici rozumejú. Zvolil som pre to cestu analýzy a porovnávania sylabov prednášok z predmetu Teória práva tak ako sú zverejnené na internetových stránkach jednotlivých právnických fakúlt na Slovensku a v Českej republike.[1]

Slovenská inakosť

Hneď v úvode je potrebné povedať, že na všetkých slovenských právnických fakultách je výučba Teórie práva dvojsemestrálna, pričom v prvom semestri sa prednáša teória štátu a v druhom semestri teória práva. V podstate sa jedná o pozostatok právnej vedy z obdobia socializmu, keď štát a právo boli skúmané ako určitý jednotný systém.[2]

Zatiaľ čo u nás zostal tento metodologický prístup zachovaný, na českých právnických fakultách došlo po páde socializmu k postupnému oddeleniu teórie štátu od teórie práva a problematika štátu sa dostala do kompetencie katedier ústavného práva, kde sa zriadil "nový" predmet – štátoveda.

Týmto nechcem vypovedať o obsahu výučby - ten sa pochopiteľne zmenil a to najmä pokiaľ hovoríme o ideologickej stránke veci.

Prejdime teraz k skúmaniu samotných sylabov. Len v stručnosti si vzhľadom na uvedené rozdiely medzi Slovenskom a Českou republikou naznačíme témy, ktoré sa prednášajú v rámci teórie štátu (teórie vzniku štátu, spoločenská zmluva, deľba moci, forma štátu, forma vlády, štátne zriadenie, štátny režim, demokracia, štátne inštitúcie a ich fungovanie, právny štát a jeho princípy, ľudské a občianske práva). Ďalej sa zameriame na tematický okruh teórie práva.

Začnime teraz uvedením sylabu prednášok z Teórie práva na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity:

1) Platné právo v prirodzeno-právnej škole, sociológii práva a v právnom pozitivizme.

2) Právny systém a špecifické znaky práva a právnej normy. Subjektívne právo a objektívne právo.
3) Tvorba práva a pramene práva.
4) Všeobecne záväzné právne predpisy zákonodarnej moci.
5) Všeobecne záväzné právne predpisy výkonnej moci/ verejnej správy.
6) Medzinárodne právo a európske právo.
7) Štruktúra právneho systému a štruktúra právnej normy.
8) Pôsobnosť právnych noriem.
9) Realizácia práva v právnych vzťahoch.
10) Realizácia práva v aplikácii práva.
11) Interpretácia práva, právnický diskurz a právna argumentácia.
12) Prevencia a právna zodpovednosť za porušenie práva/ právnej normy. [3]

Ďalej nasleduje sylabus z Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave:

1) Pojem práva. Pojem práva v minulosti a v súčasnosti – teoretické koncepcie práva. Objektívne a subjektívne právo. Právny nárok.
2) Právo a ostatné normatívne systémy spoločnosti. Právo a morálka. Civilná neposlušnosť.
3) Sloboda, rovnosť a spravodlivosť. Ako najdôležitejšie hodnoty moderného práva.
4) Pramene práva. Pojem pramene práva vo formálnom a materiálnom zmysle. Druhy formálnych prameňov práva. Pramene práva v SR.
5) Tvorba práva. Zdôvodnenie legislatívnej a etatistickej koncepcie tvorby práva. Teoretické otázky tvorby práva. Proces tvorby práva.
6) Právny systém a právna norma. Časová, osobná a vecná pôsobnosť právnych noriem.
7) Štruktúra právneho systému. Štruktúra právnej normy. Štruktúra normatívneho právneho aktu (právneho predpisu).
8) Druhy právnych noriem.
9) Interpretácia práva. Výklad práva a teória právnej argumentácie.
10) Realizácia práva a právne vzťahy. Teória právnych vzťahov. Právne skutočnosti. Zmluva ako právna skutočnosť.
11) Realizácia práva II. Obsah právneho vzťahu, subjekty práva a predmet právneho vzťahu.
12) Pojem aplikácie práva. Proces aplikácie práva. Individuálne právne akty a ich druhy. Pojem a štruktúra právneho rozhodnutia.
13) Právna zodpovednosť. [4]

Podobné sú zrejme i sylaby na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach[5] a na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici,[6] ktoré ich na svojich internetových stránkach nezverejnili.


Teória práva v Českej republike

Pozrime sa teraz na osnovy predmetu Teória práva v Českej republike, tak ako sú uvedené na internetovej stránke tej-ktorej právnickej fakulty.

Začnime Právnickou fakultou Karlovej univerzity:

ZIMNÝ SEMESTER[7]

1) Pojem práva, právo objektivní a právo subjektivní; právo pozitivní a právo přirozené; právo a právní vědomí; právo a právní věda.
2) Základní metodologické přístupy k právu (teorie přirozeného práva, právní pozitivizmus, sociologický a sociálně psychologický přístup k právu).
3) Právní normy – pojem, obecné a specifické rysy právních norem, jejich struktura. 4) Právní normy – působnost, klasifikace.
5) Právní normy a právní principy (pojem právního principu, význam právních principů v recentním právu, jejich klasifikace, vztah k právním normám).
6) Prameny práva - pojem, klasifikace.
7) Prameny práva (právní řád) České republiky.
8) Typy právní kultury (kontinentální, angloamerický, islámský).
9) Systém práva; jednota a diferenciace na právní odvětví. Právo soukromé a právo veřejné, právo hmotné a právo procesní.
10) Vztah práva národního a mezinárodního; evropské právo (komunitární a unijní).
11) Interpretace práva – pojem, primární objekt a sekundární objekty interpretace; závaznost a významnost interpretačních závěrů.
12) Metody (metodologické direktivy) výkladu práva, základy právní argumentace.

LETNÝ SEMESTER[8]

1) Subjektivní práva a právní povinnosti, právní tituly.
2) Subjekty práva. Fyzické a právnické osoby. Orgány veřejné moci. Druhy právnízpůsobilosti.
3) Aplikace práva; pojem a stadia procesu aplikace práva.
4) Akty aplikace práva.
5) Právní odpovědnost – pojem, klasifikace. Subjektivní a objektivní právní odpovědnost.
6) Prvky zaviněného porušení právní povinnosti.
7) Vztah práva a státu, právní stát a vláda práva. Demokratický právní stát, demokratický a sociální právní stát.
8) Základní práva a svobody v recentním právním státě.
9) Státoprávní záruky a základní strukturní modality recentního právního státu. Ústavnost a zákonnost, právní záruky ústavnosti a zákonnosti.
10) Právo a hodnoty, právní axiologie, spravedlnost a právo, právní jistota. Problematika vztahu legality a legitimity.
11) Působení práva ve společnosti a otázky jeho efektivnosti.

Rozdielny je sylabus Právnickej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, kde je Teória práva vyučovaná tiež dva semestre:

LETNÝ SEMESTER (1. ročník)[9]

1) Pozitivní právo, jeho struktura a základní pojmy.
2) Mechanismus právní regulace.
3) Prameny práva.
4) Právní norma a její struktura.
5) Druhy a působnost právních norem.
6) Právní vztahy a právní skutečnosti.
7) Subjekt, objekt a obsah právních vztahů.
8) Aplikace práva.
9) Interpretace práva.
10) Porušení práva a právní odpovědnost.
11) Zákonnost a ústavnost, právní záruky zákonnosti.
12) Právní stát a jeho principy.
13) Právo Evropské unie.

ZIMNÝ SEMESTER (2. ročník)[10]

1) Velké právní systémy – angloamerický právní systém.
2) Velké právní systémy – kontinentální a islámský právní systém.
3) Velké právní systémy – afroasijské právní kultury.
4) Lidská práva - přirozenoprávní a ústavněprávní teorie.
5) Právo a morálka.
6) Právní principy.
7) Právo a spravedlnost.
8) Právo a hodnoty.
9) Právo a zákonodárství.
10) Právo a společenská změna.
11) Sankce v právu.
12) Juristická metodologie.
13) Právo a globalizace.

Zaujímavá na osnovách z Teórie práva na Právnickej fakulte Západočeskej univerzity v Plzni[11] je informácia, že tento predmet je vyučovaný počas troch semestrov, pričom sa však v treťom semestri preberajú témy z vývoja právneho myslenia, na ktoré majú ostatné fakulty osobitné predmety (napr. v Olomouci Dějiny právní filosofie, v Brne Dějiny právního myšlení). Aj preto na tomto mieste uvádzam len sylabus prednášok pre prvé dva semestre:

ZIMNÝ SEMESTER

1) Různé přístupy k právu. Právo objektivní a subjektivní. Právo pozitivní a právo přirozené. Věda o právu a právní praxe. (2 hodiny)
2) Pojem normativity, hodnoty, normy a principy. Obecné a specifické rysy právních norem, jejich struktura. (2 hodiny)
3) Druhy právních norem. (2 hodiny)
4) Věcná, osobní, prostorová a časová působnost právních norem. (2 hodiny)
5) Formální určitost právních norem - tzv. prameny práva. Právní obyčeje, právní precedenty, právní předpisy, normativní právní smlouvy a jiné právní prameny. Právní řád. (4 hodiny)
6) Tvorba právních norem (konvenční, konsensuální a imperativní forma vzniku právních norem). Legislativní proces, soudcovské právo. Právní jazyk, náležitosti právní terminologie. (4 hodiny)
7) Právo a kultura, právní kultura, typy právní kultury, právní komparatistika. Angloamerický a kontinentální typ právní kultury - minulost a současnost. Islámské právo. (2 hodiny)
8) Subjekty práva. Právní subjektivita, druhy subjektů, způsobilost k právům a povinnostem, právním úkonům a k právní odpovědnosti. (2 hodiny)
9) Systém právních norem a jeho struktura. Právo soukromé a veřejné, hmotné a procesní.
Vztah práva vnitrostátního a mezinárodního, komunitární právo. (4 hodiny)
10) Interpretace v právu. Interpretace normativních textů, právních skutečností a právně významných skutečností. Subjekty interpretace. Metody interpretace. Argumentace a dokazování. (4 hodiny)

LETNÝ SEMESTER

1) Realizace práva - pojem, formy, stádia realizace právních norem. Právní vědomí a právo. Chování v souladu s právem (secundum legem, praeter legem) a protiprávní (contra legem, in fraudem legis). (2 hodiny)
2) Vznik, změna a zánik právního vztahu (ex lege a na základě tzv. právních skutečností). Druhy právních skutečností. (4 hodiny)
3) Subjektivní práva a právní povinnosti. Struktura subjektivního práva. Klasifikace subjektivních práv. Význam základních subjektivních práv. Výkon práva, možnosti omezenívýkonu subjektivního práva. (4 hodiny)
4) Subjekty a objekty právních vztahů, druhy právních vztahů. (2 hodiny)
5) Porušení právní povinnosti a jeho následky. Právní odpovědnost. Objektivní a subjektivní právní odpovědnost. Druhy deliktů a odpovědnostních vztahů. (2 hodiny)
6) Právní ochrana subjektivních práv (právo na spravedlivý proces), význam soudní ochrany, jiné subjekty právní ochrany, svémoc, právní pomoc při ochraně práv. (2 hodiny)
7) Aplikace právních norem (pojem, stádia procesu aplikace, akty aplikace práva, náprava vadných aktů aplikace). Základní rozdíly mezi jednotlivými druhy aplikace právních norem. (4 hodiny)
8) Právo a stát (formální a materiální sepětí práva a státu). Právo a veřejná moc. Historický proces formování právního státu. Problematika legitimity a legality. (4 hodiny)9) Soudobý demokratický právní stát. Vázanost státu právem, význam lidských práv, dělba státní a veřejné moci, právní a mimoprávní záruky právního státu. (4 hodiny)

Na koniec sa ešte pozrime na výučbu Teórie práva na Právnickej fakulte Masarykovej univerzity. V Brne sa Teória práva učí len jeden semester, avšak neskôr si študenti môžu zvoliť predmet Teorie práva III. v deviatom semestri štúdia.

ZIMNÝ SEMESTER (1.ročník) [12]

1) Pojem, podstata a funkce práva, systém práva, systém právní vědy.
2) Prameny práva.
3) Právní norma, pojem, struktura a prvky.
4) Klasifikace právních norem a jejich vlastnosti.
5) Interpretace práva.
6) Formy realizace právních norem, pojem právního vztahu.
7) Právní skutečnosti jako předpoklady právního vztahu.
8) Subjekty, objekty a obsah právního vztahu.
9) Aplikace práva.
10) Právní odpovědnost.
11) Právní stát jako vyjádření vztahu státu a práva.
12) Stěžejní metodologické přístupy k právu.
13) Působení práva ve společnosti, právo a hodnoty, legitimita práva.

ZIMNÝ SEMESTER (5. ročník) [13]

1) Systém práva.
2) Interpretace práva.
3) Právní principy.
4) Metody interpretace.
5) Role judikatury v interpretaci.
6) Interpretace mezinárodního a evropského práva.
7) Právní jazyk, právní definice.
8) Právní logika v právním myšlení.Syntéza

Ako je pravdepodobne zrejmé, na základe uvedených sylabov nie je možné previesť úplnú obsahovú analýzu a v dôsledku toho ani presnú komparáciu. V zásade by sa dala vytvoriť množina všeobecnejších tematických okruhov, ktoré sú v osnovách viac či menej konkretizované:

1) Pojem práva.
2) Pramene práva.
3) Tvorba práva.
4) Právne normy.
5) Právny systém.
6) Realizácia práva.
7) Aplikácia práva.
8) Právna zodpovednosť.
9) Interpretácia práva a právna argumentácia.

Faktom je, že osnovy českých právnických fakúlt sú podrobnejšie a hlavným kvantifikovateľným rozdielom oproti slovenským fakultám je, že teórii práva sú vo výučbe venované minimálne dva semestre. Ďalšie kvantitatívne rozdiely by sme našli, keby sme porovnávali týždennú časovú dotáciu predmetu – na trnavskej právnickej fakulte sa Teória práva učí v rozsahu 2/2 (P/S) a na bratislavskej dokonca len 2/1 (P/S). Z toho by následne mohol vyplývať záver, že českí študenti sú teoreticky lepšie pripravení, pokiaľ by sme si ako kritérium pre toto tvrdenie zvolili rozsah priamej kontaktnej výučby. Parametre tohto záveru menia svoje kontúry (i keď len minimálne), keď sa vrátime ku obsahovej analýze predmetu a zistíme, že slovenskí študenti preberajú niektoré identické témy v rámci teórie štátu, ktoré českí študenti preberajú v rámci teórie práva (napr. otázka ľudských práv, právny štát, právo a morálka, právo a spravodlivosť).

Na záver už len dodávam, že budem rád, keby ste napísali vaše názory na to, čo je teória práva, či je skúmanie tejto otázky vôbec dôležité, prípadne ktorá z naznačených koncepcií je vám blízka, resp. ako by ste zmenili súčasný stav na vašej fakulte...


[1] Vynechávam pritom množstvo súkromných vysokých škôl a vzdelávacích inštitúcií.
[2] Kol.: Marxisticko-leninská obecná teorie státu a práva. Praha : Academia, 1978, s. 41.
[3] http://iuridica.truni.sk/fileadmin/user_upload/redactors/dokumenty/Doc/Teor/ProgPredTP.doc
[4] http://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/Pravnicka_fakulta/O_fakulte/Sucasti_fakulty/Katedry/KTPSV/sylabus_-_Teoria_prava_II.07-081.doc
[5] http://www.pravo.upjs.sk/plain.html?m=6ae3dc67b2b3757145039826c01d8b4d&a=ad0a032428a45d5e15c4a0fda1f50131
[6] http://www.prf.umb.sk/clanok/katedra-teorie-a-dejin-statu-a-prava
[7] http://www.prf.cuni.cz/documents/folder/1867/Prednasky%20TP%2007-08.doc
[8] http://www.prf.cuni.cz/documents/folder/2015/Prednasky%20letni%2007-08.doc
[9] http://www.upol.cz/fakulty/pf/katedry-a-pracoviste/katedra-teorie-prava-a-pravnich-dejin/teorie-prava-i/
[10] http://www.upol.cz/fakulty/pf/katedry-a-pracoviste/katedra-teorie-prava-a-pravnich-dejin/teorie-prava-ii/
[11] http://zcu.juristic.cz/plzen/ktp/magistr.htm
[12] http://is.muni.cz/predmety/predmet.pl?id=452708;zpet=..%2Fpredmety%2Fkatalog.pl%3Fprac%3D142211;zpet_text=Zp%C4%9Bt%20na%20v%C3%BDb%C4%9Br%20p%C5%99edm%C4%9Bt%C5%AF
[13] http://is.muni.cz/predmety/predmet.pl?id=453073;zpet=..%2Fpredmety%2Fkatalog.pl%3Fprac%3D142211;zpet_text=Zp%C4%9Bt%20na%20v%C3%BDb%C4%9Br%20p%C5%99edm%C4%9Bt%C5%AF

Pokračovat...