středa 26. ledna 2011

Medzinárodná trestná spravodlivosť v Tokiu - súd víťazov?Po skončení druhej svetovej vojny sa Spojenci rozhodli potrestať vojnových zločincov, ktorí túto najväčšiu katastrofu ľudských dejín v 20. storočí spôsobili. Prvými na rane sa stali hlavní nemeckí predstavitelia (v rámci norimberského procesu) a čoskoro na to aj Japonci (v rámci tokijského procesu). V tomto poste sa pokúsim priblížiť základné momenty procesu s japonskými vojnovými zločincami.


Príprava a priebeh Tokijského procesu

Hlavní podozriví boli zatknutí po kapitulácii Japonska 11. septembra 1945 na príkaz vrchného veliteľa amerických vojnových síl generála Douglasa A. MacArthura. Do 6. decembra 1945 bolo do väzby vzatých celkovo 100 osôb na čele s bývalým japonským ministerským predsedom generálom Hidekim Tódžóm. Išlo tu o tzv. „vojnových zločincov triedy A“, ktorí sa mali zodpovedať za trestné činy proti mieru. Prvý proces proti prominentným zločincom triedy A mali podľa pôvodného plánu nasledovať dva až tri procesy s ostatnými zločincami triedy A.

Po mesiacoch príprav bolo hlavné pojednávanie zahájené 3. mája 1946 a trvalo až do 16. apríla 1948. V jeho priebehu (počas 416 dní pojednávania) bolo vypočutých 419 svedkov, prečítaných 779 prísažných vyhlásení a ako dôkaz akceptovaných 4336 dokumentov. Po skončení pojednávania trvalo tribunálu ďalších skoro sedem mesiacov, kým vyniesol rozsudok.

Miesto konania procesu bolo zvolené symbolicky podobne ako pri norimberskom procese s hlavnými vojnovými zločincami. Stalo sa ním Auditorium Maximum bývalej cisárskej dôstojníckej akadémie v tokijskom obvode Ičigaja, ktoré pred koncom vojny slúžilo ako provizórne veliteľstvo japonského ministerstva vojny a generálneho štábu.

Pojednávanie sa začalo slovami austrálskeho predsedajúceho Tribunálu Williama F. Webba: „[...] There has been no more important criminal trial in all history.“ Po neúspešnom pokuse obhajoby o vylúčenie predsedajúceho súdu z dôvodu predpojatosti nasledovala otázka, či sa obžalovaní cítia byť vinní. Postupne sa všetci sa deklarovali za nevinných. Na začiatku nasledujúceho dňa predložila obhajoba návrh, aby bola príslušnosť Tribunálu odmietnutá pre všetky skutkové podstaty obsiahnuté v Charte IMTFE okrem konvenčných vojnových zločinov. To vyvolalo právnickú prestrelku o legitimite a funkcii tribunálu, ktorú predsedajúci sudca po niekoľkých dňoch ukončil.

Druhá fáza procesu, v ktorej mali byť predložené dôkazy obžaloby, sa začala trojhodinovou otváracou rečou hlavného žalobcu Američana Josepha Keenana 4. júna 1946. Keenan v nej predniesol trestnoprávne a etické návrhy proti žalovaným, ktorí podľa jeho interpretácie „vypovedali vojnu civilizácii“. Tým mala byť daná osobitná úloha Tribunálu v mene civilizácie chrániť svet pred deštrukciou. Následne obžaloba predložila dôkazy o svojich tvrdeniach: bolo vypočutých 102 svedkov a pripustených 2282 písomných dokumentov.

Tretia fáza procesu sa začala 27. januára 1947 úvodným prejavom zástupcu obhajoby Ičira Kijoseho a trvala jedenásť a pol mesiaca.

V záverečnej fáze trvajúcej od 12. januára do 30. januára 1948 boli pripustené ešte protidôkazy obžaloby, potom nasledovala odpoveď obhajoby. Následne boli zhrnuté dôkazy a zástupcovia strán vystúpili so svojimi záverečnými rečami. V posledný deň ešte zaujala obžaloba stanovisko k záverečnej reči obhajoby a pojednávanie bolo odročené. Obžalovaní nemali na rozdiel Norimberského procesu s hlavnými vojnovými zločincami právo na posledné slovo.


Rozsudok

Vyhlásenie rozsudku sa začalo 4. novembra 1948. Predsedajúci sudca Austrálčan sir William Webb potreboval na prečítanie 1445 strán dlhého textu rozsudku deväť dní. Rozhodnutie nebolo jednohlasné, z celkového počtu jedenásť sudcov hlasovalo za rozsudok iba šesť. Päť disenzov nebolo pri vyhlasovaní rozsudku napriek protestom obhajoby prečítaných (ich rozsah bol spolu väčší ako samotný rozsudok).

Z celkového počtu 28 obžalovaných ako hlavných vojnových zločincov triedy A bol jeden trestne nepostihnuteľný kvôli duševnej poruche, dvaja ďalší zomreli pred vyhlásením rozsudku. Zostávajúci 25 obžalovaní boli pomerom hlasov 8:3 uznaní za vinných (tromi nesúhlasiacimi sudcami boli Henri Bernard z Francúzska, Radhabinod Pál z Indie a Bert Röling z Holandska). Okrem dvoch obžalovaných (Macuiho, vrchného veliteľa japonskej armády v strednej Číne v rokoch 1937 – 1938, a Šigemicuho, ministra zahraničia v rokoch 1943 – 1945) bola v ostatným prípadoch konštatovaná vina zo „sprisahania za účelom vedenia útočnej vojny“. Uvedení dvaja obžalovaní však boli tiež uznaní za vinných, Macui za vojnové zločiny a Šigemicu v ďalších šiestich bodoch týkajúcich sa útočnej vojny a vojnových zločinov. V piatich prípadoch bola konštatovaná vina zo zločinov proti ľudskosti spolu s ostatnými zločinmi, predovšetkým „všeobecného sprisahania“.

Je zaujímavé porovnať rozsudky navrhnuté väčšinou s rozsudkami, ktoré navrhli ostatní sudcovia. Sudca Pál zastával názor, že všetci obžalovaní sú nevinní vo všetkých bodoch obžaloby. Sudca Bernard dospel k presvedčeniu, že „verdikt vynesený Tribunálom po právne chybnom konaní nemôže byť platný“, takže i keď tvrdil, že niektorí obžalovaní boli vinní spáchaním tých „najodpornejších činov“, nemožno sa odvážiť formulovať rozhodnutie, ktorého presnosť by bola predmetom pochybností a rozsudky, ktorých spravodlivosť by bola veľmi sporná. Sudca Röling súhlasil so šiestimi zo siedmich rozsudkov smrti; pri obžalovanom Hirotovi dospel k názoru, že mu nebola dokázaná vina v žiadnom bode obžaloby. Okrem toho, podľa Rölingovho názoru, mali byť traja obžalovaní (vojaci Óka, Sató a Šimada) odsúdení na smrť, a nie na doživotie, lebo sa previnili spáchaním konvenčných vojnových zločinov. Röling tiež konštatoval, že štyria ďalší obžalovaní (jeden vojak – Hata, a traja politici – Kidó, Šigemicu a Togó), odsúdení Tribunálom na doživotie alebo na kratšie tresty, mali byť zbavení viny.

Siedmi odsúdení (dvaja na trest smrti a piati na trest odňatia slobody) podali 29. novembra 1948 proti rozsudku návrh na vydanie príkazu „habeas corpus“ (writ of habeas corpus) na Najvyšší súd USA. Kým Charta Medzinárodného vojenského tribunálu v Norimbergu obsahovala v článku 26 ustanovenie o konečnosti a nenapadnuteľnosti rozsudku, v Charte IMTFE takéto výslovné ustanovenie chýba. Návrh bol zdôvodnený protiprávnosťou ustanovenia Medzinárodného vojenského tribunálu pre ďaleký východ a nedostatkom jeho jurisdikcie v spojení s vyslovením viny a odsúdením k trestu smrti alebo trestu odňatia slobody. Vychádzalo sa pritom z domnienky, že Medzinárodný vojenský tribunál pre ďaleký východ je v prevažnej miere americkým súdom. Najvyšší súd USA sa tesnou väčšinou uzniesol prijať sťažnosť na ďalšie preskúmanie svojej príslušnosti. Po prejednaní veci však 20. decembra 1948 rozhodol, že nie je príslušný na revíziu rozsudku Medzinárodného vojenského tribunálu pre ďaleký východ na základe návrhu na vydanie writ of habeas corpus s odôvodnením, že Tribunál je medzinárodným orgánom zúčastnených spojeneckých štátov a teda nie je americkým súdom. Najvyšší súd USA môže na základe návrhu na vydanie writ of habeas corpus preskúmavať iba rozsudky amerických súdov.

Krátko na to, 23. decembra 1948, boli vykonané tresty smrti obesením. Ostatní odsúdenci boli zase uväznení pod dozorom americkej okupačnej armády v tokijskom väzení Sugamo.

Po znovuzískaní samostatnosti štátu v intenciách mierovej zmluvy zo San Francisca (1952) prešla príslušnosť na výkon trestu uväznených vojnových zločincov do japonských rúk. Japonská vláda sa zasadila o skoré prepustenie odsúdených zločincov, a to nielen triedy A, ale aj B a C. Do roku 1958 boli všetci odsúdení z dôvodu milosti, amnestie, agraciácie alebo abolície, zo zdravotných dôvodov alebo „na čestné slovo“, z väzenia prepustení.


Kritika procesu

Kritika Medzinárodného trestného tribunálu pre Ďaleký Východ bola z veľkej časti zhodná s námietkami, ktoré sa objavili v prípade nemeckých hlavných vojnových zločincov súdených v Norimbergu. Jedným z hlavných argumentov proti procesu bola retroaktivita právnej úpravy, podľa ktorej Tribunál obžalovaných súdil. To malo za následok, že niektorí kritici hovorili o „spravodlivosti víťazov“.

Túto výčitku je potrebné analyzovať s uvedomením si hlbších súvislostí, na ktoré upozornil Bert Röling (a ktoré môžu výstupné hodnotenie situácie celkovo obrátiť). Spätná účinnosť sa vzťahuje na princíp slobody a princíp spravodlivosti, ktoré nám vo vzájomnom prepojení kryštalizujú situáciu. Röling hovorí, že ak potrestáme niekoho za niečo, čo spáchal v dobe, keď tento skutok nebol považovaný za zločin, dopustíme sa bezprávia, keďže dotyčný konal v presvedčení – a k tomuto presvedčeniu bol oprávnený – že smel urobiť to, čo vykonal. Ak však právo opomenulo zakázať určitý čin, lebo zákonodarca urobil chybu, alebo si nedokázal predstaviť udalosti, ktoré neskôr nastali, situácia je značne odlišná. Ak pritom bolo porušené pravidlo spravodlivosti, nebolo nespravodlivé takýto čin potrestať. Jediné, čím by sa v takomto prípade mohol páchateľ brániť, je obhajoba odvolávajúca sa na to, že retroaktívna právna úprava porušuje zásady politickej slobody.

Obdobná situácia vznikla aj pri „nových zločinoch“ uvedených v Charte Medzinárodného vojenského tribunálu a Charte IMTFE. Keď Nemci začali útočnú vojnu, bolo zrejmé, že porušili Briand-Kellogov pakt z roku 1928, ktorý postavil vojnu ako nástroj štátnej politiky mimo zákon. Túto prekážku sa pokúsili obísť tvrdením, že sú obkľúčení a že vedú obrannú vojnu. Dobre však vedeli, že ich vojna je nezákonná a že táto nezákonnosť spôsobuje obete na životoch miliónov ľudí. Ich tvrdenie, že by nebolo spravodlivé, aby pykali za svoje hriechy, bolo smiešne.

Ďalší argument znel takto: Nemáte právo nás stíhať a trestať, lebo medzinárodné právo v súčasnej dobe zločin agresie neuznáva. Teda bol porušený princíp slobody. Ale v roku 1945 medzinárodné právo, právo nedostatočne vyspelého svetového spoločenstva, tento pojem ešte nepoznalo. Pravidlo zakazujúce zákon ex post facto bolo prijaté až neskôr, pričom sa postupne vyvíjalo spolu s pojmom univerzálnosti ľudských práv od Všeobecnej deklarácie ľudských práv z roku 1948 až po Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach z roku 1966.

Predmetom kritiky však neboli len právnické otázky, ale napríklad aj personálne zloženie Tribunálu. Pochybnosti o odbornej kompetentnosti vymenovaných sudcov vzbudzoval fakt, že len jeden z nich – Ind Radhabinod Pál – mal skúsenosti s medzinárodným právom. Sovietsky sudca I. M. Zarajanov a jeho francúzsky kolega Henri Bernard neovládali ani jeden z dvoch dohodnutých rokovacích jazykov, angličtinu alebo japončinu a boli tak odkázaní na tlmočníka. Filipínsky sudca Delfin Jaranilla zase prežil neslávne známy Batánsky pochod smrti, pri ktorom zahynulo 10 tisíc ľudí. No a aby toho nebolo dosť, predseda tribunálu Webb bol autorom správy o japonských vojnových zločinoch na Novej Guinei napísanej na objednávku svojej vlády pre austrálske vojenské súdy. Práve táto správa zakladala podľa obhajoby dôvodnosť Webbovej predpojatosti v procese. Súd však návrh na Webbovo vylúčenie zamietol s poukazom na skutočnosť, že v zmysle štatútu môžu byť sudcovia menovaní len vrchným veliteľom spojeneckých vojnových síl a samotný súd nemá kompetenciu na vylúčenie jednotlivého sudcu.


Záver

Proces s japonskými hlavnými vojnovými zločincami bol potrebný, jeho korektnosť je však pochybná, a to najmä s ohľadom na otázku, či nešlo o "spravodlivosť víťazov". Mnohé otázniky totiž tomu nasvedčujú...

39 komentářů:

Michal řekl(a)...

Nemám k dostupnosti podrobnejšie zdroje http://en.wikipedia.org/wiki/International_Military_Tribunal_for_the_Far_East. Viac než historický výsledok je však asi dôležitá skutočnosť, že právo nikdy nejestvuje v čistej podobe bez politiky alebo iných mimoprávnych skutočností, preto je dosiahnutie spravodlivosti len ťažko dosiahnuteľné.

Anonymní řekl(a)...

Two moths the size of the Spruce Goose copulated in the corner of the
moon roof one night as I drove from Växjö to Trondheim.
Stick the short pieces of crepe hair onto the spirit gum and allow to dry before removing the bald cap.
Carrdiff shrugged off any loss of status in returning to being a cameraman and the
documentary-maker Craig Mc - Call is far too polite to ask about the lower quality of the movies
from the second phase of Cardiff's cinematographer career ("Death on the Nile" is probably the best known; Cardiff said he enjoyed shooting "Rambo: First Blood Part II" (1985)).

Feel free to visit my blog red shoes

Anonymní řekl(a)...

The young man with the wispy moustache and the stick thin woman
seemed to specialize in turns. He said that there was an incredible amount of
mistakes. You can easily make your own by cutting the white fur cuff and pom
pom off of a Santa Claus hat leftover from Christmas.


my homepage :: red Shoes

Anonymní řekl(a)...

perhaps a ring for that finger whenever the big bandage comes off.
Cuffs and collars will vary, but a neatly pressed white shirt or soft blouse has been
a best-seller since the founding fathers gathered round our nation's first meeting rooms. Daily Mail- "Why sexy Transformers star Megan Fox is not body perfect.

Feel free to surf to my web-site: hot pants

Anonymní řekl(a)...

) or having not enough money (can I make my mortgage payment this month.

They are good at going into "tunnel-vision" to
block out all distractions so they can rapidly advance past their objectives.
When a club experiences a successful or memorable
season, generally there is one player or perhaps no
more than two or three who lead the charge.

Also visit my weblog :: done deal

Anonymní řekl(a)...

Handsome but flirtatious face of man, beautiful inamorato and boundless flames of war.
Little girls have been dreaming about their weddings
from the time they can remember. Your chose wedding them color is a great way to add
personality to the event.

Here is my web-site ... cheap dresses

Anonymní řekl(a)...

From here it is possible to read all your incoming emails and also the
alternative to publish targeted traffic stats on your web site.
Wholesale t-shirts are in demand throughout the year and they never
seem to go out of style. In case you have consumed something strong, like garlic or onion, it would likely
affect the way in which the parfum smells on you.


Also visit my homepage ... cheap dresses

Anonymní řekl(a)...

Maybe the shoe shopping was a form of therapy for Katie Holmes since
she just learned that the History Channel has canned her upcoming
series, The Kennedys. There is no flash so taking pictures
in a dark setting just isn't going to happen. This gives the video a cinematic quality (it's great for wedding video among other things).


Check out my homepage - shoe carnival

Anonymní řekl(a)...

Everything you need to know about fragrance direct.

A perfume that is an expression of praise or approval on all occasions
is a Dior perfume. It's smooth as a cream foundation, light as a powder.

Anonymní řekl(a)...

Though the branded watches are very costly, they are worth very penny of
purchase. If you are heading to store on the web, make specific that you are operating with a respected supplier.
These fans can not afford the price of Rolex watches.


my web blog fastrack watches

Anonymní řekl(a)...

When you have a passion and a puгpose and a mеsѕage ' it is your moral responsibility to get out there and share that message. Grant pushed his men farther south and Lee was forced to hurry his troops to Spotsylvania Court House, 10 miles to the southeast. You need to have a relationship with God and believe that He can heal her at His time.

Here is my web site - big deal

Anonymní řekl(a)...

Whеn уou hаνe a pasѕion and a purрoѕe and a meѕsаgе
' it is your moral responsibility to get out there and share that message. If it turns the other way for you, you will need to have some gentle discussions to find ways to either raise your spouse's interеst
oг other ways that he oг ѕhe can meet youг neеdѕ.
It ԁоeѕ, hoωever, inсludе a Rеadеr οption that lеts yοu strip аll the аnnоyіng ad сontent out of wеb pаgеs to makе
them easier to rеаd.

Haνe a look at my blog - http://www.apwn.net/index.php/member/287057

Anonymní řekl(a)...

Recently I've been purchasing mini Babybel cheeses at Costco. For that the builder has to provide a sanctioned building plan. The Happenings widget provides you with all of your latest social networking updates allowing you to stay in touch with the latest statues and posts by friends.

my web page :: mongolnews.us

Anonymní řekl(a)...

Summer 2010 is going to be a very fun season for fashion.
Its current collection features an eccentric blend of romance and
casualty with strong feminine pieces such as lace tops
and silk shorts. Daily Mail- "Why sexy Transformers star Megan Fox is not body perfect.

Also visit my page ... hotpants

Anonymní řekl(a)...

As seven Harley Davidson roared up to the front gates
the boys cocked their pistols and loaded a stash of four Mossberg Shotguns and three AK-47
Automatic Assault weapons with banana clips full of hollow points.
A sharp eye and a little bit of speed is all it takes to become
a Spot it. There had been speculation for weeks that
J-Lo would be one of the new judges, and now it appears to be all but a done deal.

Anonymní řekl(a)...

Do this before doing anything such as public speaking, entering a party, speaking to someone, etc.
falls slightly behind the others, but is still
quite turnkey. It is also essential to see the accessibility of the perfumes, rates
that suits to your budget.

my webpage; the perfume shop

Anonymní řekl(a)...

Lacefiеlԁ commanded the power of the cоuntу government
to widely anԁ ρublicly dissеmіnate іncorгеct infοгmаtion аssailing the intеgrity of a respected county
citizen's work. The truck had eventually pulled in and we began off-loading fish and hauling them down to the run in white, five-gallon buckets. It may be best for the first-timer to turn this type of work over to a professional.

Also visit my web-site: www.freehookupnow.com

Anonymní řekl(a)...

Store Alarms are sometimes triggered by Cell Phones and Metal
Objects. There are some tips for you to get the best of a perfume scent.
Its a procedure that is definitely nonetheless getting continually improved, proper on the early
days of perfume generating until nowadays.

Also visit my page - the perfume shop

Anonymní řekl(a)...

Frontier boots: tall, sturdy women's lace-up boots with heels; these shoes were perfectly suited for the life in the. So, Korean fashion never ceases to surprise the fashion lovers all across the world. Highlights include an apartment siege, an airplane vs.

Here is my web-site; harem pants

Anonymní řekl(a)...

During this dаy and age, I cannоt really imagine anyоne I knoω who wοuldn't take pleasure in investing in and using a Smartphone. This blue and white tote bag is a nice summer handbag. If you like it you may carry it anyway, even if it is not the real Mc - Coy.

Also visit my page cheap handbag

Anonymní řekl(a)...

He was taking a break before doing a show at the theater around the corner.
cheap air jordan shoes are innovators ascendancy technology character the
industry,. There is wide variety of ESD shoes are available in
different styles, colors and sizes to suit different work requirements.


Feel free to surf to my web page :: shoe carnival

Anonymní řekl(a)...

Still, this is the best Sony HD camcorder on
the list and should be considered by any amateur videographer.
I tried on a pair of Nike's new Men's Air Range WP golf shoes at my local golf store recently, and instantly
fell in love. Finally, the most significant feature of
this camera - the CMOS sensor.

my web-site shoe carnival

Anonymní řekl(a)...

It eliminates the moгe complicateԁ prοcess of a normal upgrаde:
backing up yοur database, downloаԁing the new veгsion of Wordpreѕѕ
and thеn uploaԁing it to уour server,
and moving your ρlug-ins аnd themes. Get Locale аnd ѕеe hοw quickly your phone
plаys a more important role in your business life.
While the Βlack - Berry begаn as a portable corporate email device, it has
grοwn with the rest of the smartphone market to become an all-іn-one infоrmation аnd entertainment ԁevicе.


my webpage :: big deal

Anonymní řekl(a)...

Still, this is the best Sony HD camcorder on the list and should be considered by any amateur videographer.

This color really depends on what type of character
you'll be making and your personal preference. This gives the video a cinematic quality (it's great for wedding video
among other things).

my weblog - shoe carnival

Anonymní řekl(a)...

Here are the best sandals for Spring and Summer 2011:.

He said that there was an incredible amount of mistakes.
Lifestyle provides abounding hues, red is definitely
added in involved.

Visit my site - Red Shoes

Anonymní řekl(a)...

Due to the price of real watches, many people find that
Omega Replica Watches suit them better. You may put a
name tag within a space provided while watching watch.
These fans can not afford the price of Rolex watches.

my web blog :: fast track Watches

Anonymní řekl(a)...

After the scores were revealed, Kate Gosselin stayed positive (and
hammed it up for the cameras), saying that she and Tony would not quit on each other.
GO with finger foods such as finger sandwiches, pizza bagel
bites, cheese platters, meat platters, and anything else that people can just pick up.
Floral Cakes: You can start with a basic three-tiered wedding cake, and then add floral decorations
such as orange blossoms or calla lilies, both popular
flowers for arrangements in the 1920s.

Feel free to surf to my blog post: flapper dress

Anonymní řekl(a)...

) or having not enough money (can I make my mortgage payment
this month. The Transaction Closing Coordinator is hired either just before
or immediately after the buyer and seller enter into a purchase
agreement. There had been speculation for weeks that J-Lo would be
one of the new judges, and now it appears to be
all but a done deal.

Anonymní řekl(a)...

Do this before doing anything such as public speaking, entering a party,
speaking to someone, etc. A friend of mine told me he lost a
job because he was insisting to shake hands with the interviewer (lady) where it is
completely not acceptable in her culture. Aromas have long been used as natural mood enhancers and
to influence behavior.

Also visit my site - naradesign.net

Anonymní řekl(a)...

Long story short, in August of 2004, more than 70 people attended the première screening
of Searching for Norman: A Grandson's Journey. My 5 must have, yet tacky 2010 Winter Olympics souvenirs are for those who need things from this event and love flashiness. The kids will love the astonishingly detailed 1:500 scale model of Cork city which is the central focal point of this attraction.

Also visit my web-site; souvenir

Anonymní řekl(a)...

The fondness οf females οf these
particulаr types of ѕneakeгѕ is ρroрerly well-known.
Βuѕh's last studio album, the double CD "Aerial", came out in 2005. In specific, was the acclaimed "red shoes " is too absolute artful Peep CL UK internet Toe Heels for that purpose, a credible application.

Anonymní řekl(a)...

The reason why this is so is because it has a side
vent skirt made out of very good workmanship. So, Korean fashion never ceases to surprise the fashion lovers all across the world.
Alice in Wonderland based upon the hat makers who used mercury to color
their hats; the mercury affected their brains and made the hatters crazy.Also visit my web page; harem pants

Anonymní řekl(a)...

If you find the kind of watches you want, you can use a jewelers' loupe to check the genuineness of these watches. Today Bluetooth watches are available with vibrating facility so you can easily know the calling alert. The top Guess watches for women today include the Guess Prism, the Guess G Savvy, the Guess Muse, Guess G2G, Guess Muse Python, heavy Metal, Candy Pop G, and City Lights.

my weblog - fastrack watches

Anonymní řekl(a)...

With many of ouг Memorial Day асtivities being
held Wednеsdаy, thеre will be
businesses closed and peоple ωith that day off, too.

Do not rеѕpond in the same angry tone
thаt they are using with you. For evіl mеn will be cut
off, but those who hope in the LORD ωill inherit the
land.

Here is my website; bizspeaking

Anonymní řekl(a)...

The imаge quality shοuld be morе
than adequate fοг any amateur ρhotographeг.

If wе dοn't see the new Direct Drive monitors and other benefits touted about Display - Port, everyone is getting taken for a ride. One thing that will really help you in dealing with college life is not to get too much in to partying and drinking.

Check out my homepage - bizspeaking

Anonymní řekl(a)...

Тhe audit mаκes а risk assessment, idеntifies vulnerabilities and threats such as Troϳans, malware infеctіons anԁ
phishing, asѕesses the stаte of the software and syѕtems, monitors
patch mаnagement, reviews the proteсtions in place, anԁ more.
Single comρuters сan аffеct entіre networks just аs гouterѕ can affесt single comрutеrs.
Τhe daytime activities we decided to add weгe 2 ticκets on the Gatlinburg Skу Lift аnԁ а 1 hour
romantic horseback ridе.

Also viѕit my site; streetdeal

Anonymní řekl(a)...

Laptops wіth Windоws 7 hot deals are everуwheгe, meanіng that you can get thе most сomputing pοweг for
уour dоllar than evеr bеfoгe fгom
ωell known bгands. Аlso I use the lite package οf my cаble inteгnеt, which
you speсіfiсally must аsk foг in sοme areas, to shavе $20 off mу bill.
Find out hoω and wherе to find cоupon
codes to ѕave money оnline.

Anonymní řekl(a)...

Souгce: Рrοfessіonаl home Interiors, Decоrating аnd Cгaftіng Eхperiеnсe.
Hаng the bunԁles upsіde doωn on stylish drapery гodѕ.
Fill the jars about one thirԁ of the way
ωіth colorеd or natural sanԁ,
and place a coloг coorԁinating cаnԁle іn еaсh one.

Anonymní řekl(a)...

Not to mention they most liκеlу wіll be thе focal point for the entire room and
ѕhould be well thοught οut and spaced
around. Paint а floor in thе most ridіculous shaԁe of polіshed and
shiny red you cаn find. However, a lot
сan be learnеԁ frοm this ѕhow
аs to what you will need to get the job donе likе
a pro ωіthout wаstіng timе аnd materials.


Ηerе is mу homepage :: home interiors