pátek 30. září 2011

Projekt všeobecnej mierovej organizácie Jiřího z Poděbrad


V dejinách úsilia o zabezpečenie mieru vo svete má osobitne významné miesto projekt všeobecnej mierovej organizácie, ktorý dal vypracovať český kráľ Jiří z Poděbrad (1420 – 1471). Hoci mu nemožno pripisovať prvenstvo z hľadiska ideových pokusov o vytvorenie štruktúr, ktoré mali zabezpečiť mier a poriadok, bol výnimočný nielen svojím obsahom, ale predovšetkým tým, že bol zastrešený reálnou politickou mocou a o jeho uskutočnení sa v rokoch 1462 – 1464 viedli medzi európskymi štátmi diplomatické rokovania. Bol to prvý návrh, ktorý bol oficiálne predložený diplomatickou cestou.

Historickú veľkosť iniciatívy, ktorá vyšla z Čiech a na ktorú pozitívne reagovalo Poľsko, Uhorsko a nakrátko aj Francúzsko a Benátky, môžeme skutočne zhodnotiť až v súčasnosti. Všeobecné tendencie požiadavky uskutočniť zásadný prelom v usporiadaní kresťanskej spoločnosti sa v srdci Európy, v českých krajinách prejavovali špecifickým spôsobom. V 60. rokoch 15. storočia tu dozrievali podmienky na vznik plánu na novú organizáciu kresťanstva (reipublicae christianae). Stredoveká ríša (imperium Romanum) nikdy nebola pre slovanské národy nositeľkou myšlienky mieru, ale skôr naopak, slúžila ako nástroj ich potláčania. Český a ďalšie slovanské národy ohrozovala táto ríša v samej podstate ich existencie už od čias Karola Veľkého. S pápežským univerzalizmom sa český politický život a úsilie o obnovu cirkvi stretlo nedávno predtým v husitskom období. Konflikty, ktoré na základe toho vznikli, sa vyriešili len povrchne a v dobe vzniku projektu kráľa Jiřího sa začali znovu prejavovať.

Bezprostredným podnetom pre návrhy kráľa Jiřího z Poděbrad a jeho poradcov bol spor s pápežskou kúriou na začiatku 60. rokov 15. storočia. Jeho podstata bola v tom, že pápež Pius II. v r. 1462 odvolal dohodu (tzv. kompaktáta), ktorá bola uzatvorená medzi husitskými predstaviteľmi českého štátu a bazilejským koncilom takmer pred 30 rokmi. Zároveň žiadal, aby sa kráľ Jiří tejto dohody verejne zriekol a plne zreštituoval cirkevný majetok a moc katolíckeho kléru českom štáte.

Takéto požiadavky boli pre Jiřího z Poděbrad samozrejme neprijateľné, veď išlo o výsledky husitskej reformácie, ktoré vybojovali české vojská proti križiackym výpravám. Na druhej strane, „[v]šak Jiří nechtěl ani zničiti světskou moc papežovu, tím méně chtěl seslabiti jeho moc duchovní. ... Jiří byl husitou tak přísným a poctivým, že ještě neměl ani tušení úplné obecné svobody náboženství; násilně potlačil Tábory, kteří pod žádnou spůsobou již nikdy nechtěli vrátiti se do poslušenství papeže římského; utiskoval české Bratry, jichžto biblický republikanism neshodoval se s biblickou monarchií Husovou; a maje při sobě nejvyšší moc královskou a takovou přízeň národa českého, jakou neměl žádný v těchto vlastech panovník ani před ním ani po něm, stíhaný a prokletý "kacíř" přece osvědčil se ke "katolíkům" spravedlnosti tak ryzou a nestranností tak šlechetnou, že ani nejurputnější osobní a političtí nepřátelé jeho domácí, ani papežové nemohli činiti mu v těch věcech výčitky naprosto žádné.“

Skutočným cieľom pápežskej politiky bola zrejme politická izolácia kráľa "kacírov", čomu sa Jiří snažil okrem iného čeliť práve tým, že predložil svetu svoj projekt, ktorý predstavuje jeden z najzaujímavejších pokusov na odstránenie vojen a zachovanie mieru v kresťanskej Európe.


Dve štádiá vzniku projektu

Projekt všeobecnej mierovej organizácie podľa všetkého nevznikol naraz. Myšlienka vyzrievala na pražskom dvore pomaly v rokoch 1461 – 1463. Podľa Vaněčka tu možno rozlíšiť dve štádiá:

- V rámci prvého sa počítalo so spojením všetkých alebo aspoň hlavných kresťanských armád v Európe na rozhodujúci úder proti Turkom s cieľom znovudobytia Carihradu; takisto mal byť intenciách tohto plánu založený akýsi medzinárodný súdny dvor (parlament), ktorý by zamedzoval sporom medzi účastníkmi týchto protitureckých akcií. Iniciátorom a propagátorom tohto plánu bol Francúz v službách kráľa Jiřího, Anton Marini z Grenoblu.
- Druhé štádium poskytuje priestor k ešte širšej a veľkorysejšej koncepcii. Vzniká projekt všeobecnej mierovej organizácie, pri ktorého rozvíjaní vystupuje do popredia osobnosť kráľa Jiřího z Poděbrad. Nový plán dostáva oficiálnu písomnú podobu a je prepracovaný aj po juristickej stránke, za čo vďačí pravdepodobne nemeckému právnikovi Martinovi Mairovi.

Na podanie takéhoto návrhu bol kráľ Jiří plne oprávnený. Vládol krajinám obnovenej Českej koruny, ktoré hospodársky prosperovali a do značnej miery boli aj vnútorne opäť konsolidované. Stál na čele jednej z najsilnejších branných mocí tých čias, bol úspešným vojvodcom a vystupoval ako sprostredkovateľ (mediator) a rozhodca (arbiter) v sporoch medzi panovníkmi susedných štátov. Hoci bol utrakvistom, pokladali ho za spôsobilého na funkciu označovanú ako "conservator pacis" v oblasti západnej rímskej ríše; prichádzal do úvahy ako možný gubernátor nemeckej ríše, ako pravdepodobný najvyšší veliteľ európskeho ťaženia proti Turkom, a dokonca ako jeden z najvážnejších kandidátov pri voľbe nového rímskeho kráľa, ktorý by vládol vedľa cisára Fridricha III. Bez ohľadu na všetky možné mocenské ambície kráľa Jiřího, ostáva nepochybnou skutočnosť, že iba taká osobnosť, ktorá bola skutočne naklonená myšlienkam mieru a humanity a prístupná novým koncepciám, sa mohla usilovať o presadenie mierového plánu skutočne všeľudského zamerania a trvalého významu.


Charta všeobecnej mierovej organizácie

Pokiaľ ide o vlastný projekt, v jeho úvode (preambule) sa približujú príčiny, ktoré viedli k jeho vypracovaniu a vytyčujú sa ciele, ktoré sa majú dosiahnuť. Otvorene sa napríklad hovorí o úpadku kresťanstva, ktorý spočíva predovšetkým v nedostatku skutočnej jednoty. Práve táto situácia umožňuje moslimom podrobovať si územia, ktoré boli ešte nedávno kresťanské. Základnou povinnosťou všetkých kresťanských panovníkov je preto starať sa o jednotu, o mier a o spoločnú obranu proti prenikaniu islamu do Európy. To sa malo uskutočniť vytvorením jednotnej organizácie sledujúcej túto víziu.

V tejto súvislosti je zaujímavé, že projekt nepredpokladá feudálnych činiteľov ako zmluvných partnerov, ako bolo v tom období obvyklé, najmä v prípade bežných vnútroštátnych zmlúv o mieri (Landfrieden); ale predpokladá samostatné štáty, ktoré reprezentujú ich panovníci. Uzavretím zmluvy mal vzniknúť vyšší politický útvar, ktorý bol v dovtedajšej politickej praxi neznámy. Trvalý univerzálny mier mal byť zabezpečený autoritou dobrovoľného zväzu (únie, ligy) slobodných, navzájom nezávislých a formálne rovnoprávnych štátov, bez ohľadu na ich vnútornú štruktúru, formu vlády a pod.

Ideovými východiskami projektu kráľa Jiřího boli tradičné nábožensko-teologické názory providenciálneho charakteru (osudy sveta riadi boh, nevyspytateľná božia vôľa, a preto prebiehajúce sociálnopolitické zmeny kresťanského sveta a jeho skaza majú príčiny, ktoré sú pre ľudský rozum nepochopiteľné, lebo božie zámery sú preň skryté). V preambule projektu sa vyhlasuje: „Ó běda osude! Běda nestálosti! Jak rychle se mění říše, jak rychle se střídají království, jak rychle upadají vlády! Není ovšem snadné nahlédnouti, jaká je příčina takové změny a zkázy, poněvadž skryty jsou zámery boží.“

Vtedajší úpadok a katastrofálny stav kresťanstva, existencia nekonečných vojen, vzájomných konfliktov, krádeží a vrážd viedli k zamysleniu sa nad príčinami tohto stavu. Autori projektu vyslovili svoje počudovanie, lebo podľa nich sa základné sociálno-ekonomické podmienky v podstate nezmenili (ak, tak k lepšiemu, vzrástla úroveň a vzdelanosť ľudí), a jednako zo „sto sedmnácti království jich zůstalo v lůně křesťanství jen šestnáct“. Pôsobenie sociálno-ekonomických zákonitostí, vzrastanie protirečení medzi novými prvkami spoločenského života a prežívajúcim sociálnopolitickým zriadením a odzrkadlením týchto protirečení vo vedomí ľudí si autori projektu vysvetľovali ako boží trest za "spáchané" hriechy. V projekte sa nastoľuje otázka o príčinách tohto stavu, či „[j]sou to snad četné hříchy, které Bůh chce ztrestati tak, jak čteme ve Starém zákone, že se leckdy stalo? Zdá se nám proto, že je třeba pečlivě uvážiti, aby bylo napraveno, je-li co pochybené, a aby byla zbožnými skutky velebnost boží obměkčena, ježto je zřejmě rozhněvána nějakou nepravostí.“ Už z preambuly pritom vyplýva, že tieto "zbožné skutky" majú mať aktívnu svetskú podobu. Pri viere v Boha totiž nezostáva urobiť nič iné „než přičiniti se, aby mezi křesťany byl nastolen opravdový, spravedlivý a trvalý mír, jednota a láska a aby víra Kristova byla bráněna proti lítému Turku. K tomu totiž jsou nám svěřena království a knížetství, aby vší nám možnou starostlivostí a péčí slaven byl mír, postavení křesťanstva udržováno, války proti nevěřícím šťastně vybojovány a hranice křesťanstva chráněny a rozšiřovány, a o tyto věci mají a musí všichni lidé, všechny národy a všichni králové a knížata s myslí radostnou a ochotnou usilovat.“

Praktický náčrt novej organizácie obsahuje druhá časť, v ktorej sú uvedené okrem všeobecných princípov aj konkrétne návrhy, často vypracované do značných podrobností. Osobitný dôraz sa kládol na dispozície politického a spoločenského charakteru a nezabúdalo sa ani na organizačné či administratívne otázky.

Do popredia vystupuje najmä prvých osem článkov (čo je celá tretina projektu), ktoré obsahujú veľmi podrobné predpisy o odstránení vojen, o mierovom urovnávaní sporov medzi štátmi a o trestaní porušovateľov mieru. Z nich možno vyzdvihnúť najmä prvé dva: „Především tedy na čest víry katolické a slovem královským a knížecím prohlašujeme a slibujeme, že si od této hodiny a dne nadále budeme vzájemně prokazovati a zachovávati čisté, pravé a upřímné bratrství, že pro žádné neshody, pro žádné stížnosti anebo pře vzájemně nesáhneme po zbraních, aniž komu naším jménem po nich sáhnouti dovolíme, ale že spíše budeme podporovati podle obsahu a smyslu níže psaných ustanovení jeden druhého proti každému žijícímu člověku, který by nás anebo někoho z nás se pokoušel holým skutkem a bez řádného rozhodnutí nepřátelsky napadnouti. ... Za druhé, že žádný z nás neposkytne pomoc nebo radu, ani se nespolčí proti osobě druhého a že nebudeme sami, aniž přes jiného nebo jiné, nějak strojiti nebezpečí či smrt jeho osobě, aniž se spolčovati s těmi, kteří bezprávné úklady strojiti by chtěli, ale že budeme podle možnosti pečovati o zachování jeho zdraví, života a cti.“

Články 9 až 11 sú venované organizačnému zabezpečeniu vyrovnávania politických konfliktov bez použitia násilia. Na tomto základe mal byť v rámci svetovej mierovej organizácie zriadený medzinárodný súdny dvor. Táto inštitúcia je tu označovaná ako generale consistorium alebo len iudicium. Názov parlamentum sa tu neobjavuje, hoci v iných článkoch sa možno stretnúť i s týmto termínom. V súvislosti so súdom je v článkoch 9 a 11 predvídaný aj vznik nového práva: „... je třeba podle novodobých obyčejů, zvyklostí a poměrů různých zemí, království a knížectví našich zavésti nová práva, z lůna přírody čerpaná, a na nové zlořády nové léky objeviti, jimiž by ctnostní lidé byli odměňováni a přestupníci kladivy trestů neustále drceni. ... Usnášíme se dále, aby v případě, že nově vzniknou nějaké pře a různice mezi námi králi a knížaty a jinými účastníky naší smlouvy, byl jeden druhému povinen a vázán před soudem naším podle práva odpovídati a s ním spor vésti a zachovávati přitom ustanovení, rozhodnutí a nařízení, jež naši mluvčí a zástupci anebo jejich většina v shromáždění samém, jak výše uvedeno, vydají a ustanoví.“

Článok 12 upravuje otázku prijímania nových členov do svetovej mierovej organizácie: „Dále také stanovíme, že naše shromáždění má míti úplnou a neomezenou volnost náležitými listinami, vzájemně danými a převzatými, kterékoli křesťanské krále, knížata a magnáty, již zatím nejsou začleněni do této jednoty, do nynějšího našeho míru, jednoty, lásky a bratrství přijímati a jménem naším, jako bychom my sami to činili, se zavazovati, jakož i závazky vzájemného přátelství přijímati, s tím potom dodatkem, že hned poté, co takavé převzetí bude provedeno, samo shromáždění nám to všem oznámí, abychom s přijatými k nám byli s to a mohli jednati s bratrskou láskou, jak se sluší.“

Články 13 až 15 sú venované vtedy aktuálnej obrane proti expanzii Turkov a organizačnému a materiálnemu zabezpečeniu tejto obrany.

Z hľadiska dejín organizačných foriem ľudskej spoločnosti má najväčší význam posledných osem článkov projektu (16 až 23), najmä vyvážená konštitúcia rešpektujúca na jednej strane suverenitu jednotlivých štátov a na strane druhej umožňujúca vytváranie ich spoločnej vôle k cieľom vytýčeným v predchádzajúcich článkoch.

V článku 16 sa navrhuje ustanovenie svetovej mierovej organizácie za účasti delegátov vybavených za týmto účelom od jednotlivých vlád špeciálnou plnou mocou. Je pritom zrejmé, že sa tu nemalo jednať o svetový štát, ale o medzinárodnú organizáciu na základe multilaterálnej zmluvy, ktorá mala vzniknúť medzi zvrchovanými a navzájom rovnými štátmi. Podľa návrhu mala byť organizácia korporáciou s týmito hlavnými orgánmi: valné zhromaždenie delegátov (congregatio), rada panovníkov (consilium), medzinárodný súd a úradnícky aparát, ktorý nie je na tomto mieste jednotne označený (výslovne sú spomenutí syndikus, fiškál, pokladňa a archív). Znak a pečať sú predvídané ako samozrejmé atribúty organizácie.

V zostávajúcich článkoch 17 až 23 je upravená hlasovacia procedúra a otázka príspevkov na spoločné výdavky. Zaujímavým je článok 21, kde sa očakáva od pápeža pomoc pri mobilizácii cirkevných finančných zdrojov a pri zabezpečovaní mieru medzi kresťanmi vzhľadom na vojnu s Turkami (čo mohlo pôsobiť aj ako provokácia, keďže pápež nemal v zmysle zmluvy disponovať výraznejšou politickou rozhodovacou mocou v rámci organizácie).

Autori projektu neobmedzujú obdobie jeho platnosti, ale naopak, uvažujú o jeho trvalej a neobmedzenej platnosti a jeho záväzky majú platiť nielen pre jeho tvorcov a súčasníkov, ale aj pre ich nasledovníkov a na večné časy („...vytvořit takový svaz spojenectví, míru, bratrství a svornosti, jenž by pro úctu k Bohu a pro zachování víry neotřesitelně trval a jenž by pro nás, dědice a budoucí naše nástupce po věčné časy trval ve formě, jak dále následuje“).


Rokovania o projekte a ich nezdar

Rokovania o projekte viedol v zime 1462 – 1463 jeden z jeho autorov Anton Marini. Počas týchto ciest po Európe sa snažil pripraviť na jednotlivých dvoroch pôdu pre akceptáciu širšieho plánu mierovej organizácie. Poslanie Mariniho pri týchto diplomatických rokovaniach bolo značne delikátne už len s ohľadom na to, čo mal mierový projekt znamenať pre pápežskú stolicu. Preto musel súčasne získavať súhlas špeciálne s myšlienkou všeobecnej zmluvy navrhovanej kráľom Jiřím a zároveň čo najmenej hovoriť o nadštátnom útvare, ktorý by takto vznikol, a o jeho bližšej organizácii. Nesmel predčasne prezradiť príliš mnoho, lebo si sám musel byť až príliš dobre vedomý toho, že pápežská stolica len čaká na príležitosť, aby mohla Jiřího obviniť z prípravy plánov, ktoré mali kacírsky ráz.

V strednej Európe sa podmienky pre takýto veľký projekt zdali byť v tejto dobe priaznivé. Kráľ Jiří má priateľské vzťahy s cisárom a nemecké kniežatá sa na neho ako na českého kráľa obracajú so žiadosťami o mierové vyriešenie rozporov medzi nimi. Medzi Českým a Poľským kráľovstvom panovali veľmi srdečné vzťahy a vzťahy s Uhorskom boli uspokojivé.

Konečné rokovania o projekte sa mali uskutočniť 26. februára 1464, keď sa podľa pôvodných plánov českého dvora mal v Bazileji zísť zjazd kresťanských panovníkov, aby založil všeobecnú mierovú organizáciu. Medzi Jiřím a poľským kráľom Kazimírom bola docielená dohoda o postupe v tejto záležitosti, český dvor však pokladal za nevyhnutné, aby bol projekt podporený ešte tretím navrhovateľom, ktorým mal byť Matej Korvín. Z predchádzajúcich rokovaní sa dalo usudzovať, že uhorský dvor bude súhlasiť s plánom protitureckej ligy, ako bola pôvodne navrhovaná Marinim, a že by najmä privítal zorganizovanie veľkého vojenského úderu proti islamu smerom na Balkán. V novom projekte kráľa Jiřího však práve tieto body ustupovali do pozadia v prospech iných, ktoré boli v danej medzinárodnej situácii pre uhorské kráľovstvo oveľa menej atraktívne.

Na rokovania do Budína prišiel Anton Marini len niekoľko týždňov po tom, čo po nešťastnom pôrode zomrela mladá manželka kráľa Mateja Korvína Kunhuta, zároveň dcéra kráľa Jiřího, ktorá predstavovala významné osobné puto medzi oboma panovníkmi. A tak priebeh Mariniho akcie naozaj nebol najpriaznivejší. Hoci zrejme dodržal inštrukcie kráľa Jiřího, aby z veľkého projektu prezradil čo najmenej, pápežská strana bola v Uhorsku zrejme príliš silná a to malo vplyv aj na odpoveď, ktorú dala v apríli 1464 Marinimu celá kráľovská rada: v nej sa českému kráľovi vytýka, že uhorský kráľovský dvor nebol o tak závažnej veci informovaný včas a úplne. Celkovo však kráľ Matej predložené návrhy principiálne nezamietol, dokonca pochválil ich ušľachtilú tendenciu a vyhradil si právo informovať o nich svojich spojencov proti Turkom – Benátčanov a najmä pápeža a cisára. Okrem toho udelil Marinimu plnú moc, aby aj v jeho mene oslovil francúzskeho kráľa Ľudovíta XI. s prianím zorganizovať všeobecný zjazd kresťanských panovníkov.

Dňa 16. mája 1464 opustila Prahu skupina na čele s veľmožom Albrechtom Kostkom z Postupíc a Antonom Marinim, ktorá mala dopraviť francúzskemu kráľovi posolstvo českého, poľského a uhorského kráľa obsahujúce žiadosť o zvolanie zjazdu kresťanských panovníkov. Ľudovít XI. posolstvo prijal za prítomnosti celej jeho rady dňa 30. júna, následne požiadal o odklad na rozhodnutie. Toto využila pápežská strana pri dvore na to, aby prijatie návrhu na zvolanie zjazdu kresťanských panovníkov znemožnila. Dostalo sa jej v tom podpory od i z Čiech, odkiaľ odporcovia kráľa Jiřího poslali francúzskemu kráľovi listy, v ktorých ho varovali pred Jiřím ako kacírom. Ľudovít XI. síce potreboval pre svoju politiku proti mocným francúzskym feudálom spojencov, ale na druhej strane sa obával, že by tesné a otvorené spojenectvo s Jiřím pobúrilo proti nemu pápeža a francúzskych prelátov, ktorí by mohli otvorene prejsť na protikráľovskú stranu.

Dňa 15. júla konečne došlo k ďalšiemu slávnostnému vypočutiu hlavných členov posolstva pred kráľom a jeho radou. O tom, že by sa tu hovorilo o návrhoch predložených 30. júna, nevieme nič. Bolo zrejmé, že rokovať o nich je zbytočné. Kráľ Ľudovít sa tu rozhodol ihneď uzatvoriť s českým kráľom priateľskú zmluvu, s poukazom na to, že sa jedná o obnovenie starých zmlúv. Minimálny program posolstva tak bol naplnený, program maximálny stroskotal. Posolstvo sa dalo na spiatočnú cestu a ku kráľovi Jiřímu dorazilo v polovici septembra 1464.


Záver

Projekt všeobecnej mierovej organizácie Jiřího z Poděbrad bol výnimočným produktom myslenia svojej doby. Jeho podstatné črty možno označiť dokonca až za renesančné, a to so všetkou pregnantnosťou i so všetkou neurčitosťou tohto výrazu. To z čoho vychádza, nie je už viera v súbor základných poučiek, ktoré cirkev predkladala veriacim, ale viera vo všemocnosť ľudského rozumu, oslobodzujúceho sa z pút stredovekej scholastiky a prikláňajúcemu sa k prírode a jej poriadku, ktorý je však ešte stále z veľkej diaľky vedený nevyspytateľnou božou vôľou. Prejavuje odvahu k veľkým plánom, humánnu pozornosť venovanú mierovému životu človeka, dôveru v racionálne riešenie tých najzložitejších spoločenských problémov, akými dodnes zostali problémy vojny, mieru, odzbrojenia a medzinárodnej bezpečnosti.

V projekte je uvedená charakteristika mieru, jeho vymedzenie ako skutočného, čistého a pevného mieru. Mimoriadne sa tu zdôrazňuje vzájomný vzťah medzi mierom a spravodlivosťou a podmienenosť mieru spravodlivosťou. Tomuto problému je venovaná predovšetkým úvodná časť článku 9, kde sa hovorí: „Protože však mírové snahy (kult míru, péče o mír) nejsou myslitelné bez spravedlnosti a spravedlnost bez nich, protože ze spravedlnosti se mír rodí a je zachováván, a protože my a poddaní naši nemůžeme bez spravedlnosti v míru setrvávat, proto spojujeme spravedlnost s věcí míru.“ Adekvátne chápanie tohto výroku závisí od toho, aká náplň sa dáva pojmu "iustitia". Autori projektu chápali spravodlivosť ako realizáciu práva, nápravu skutočnosti, s ktorou neboli spokojní. Pojem spravodlivosti má veľký význam v sociálnopolitickom vedomí ľudstva dodnes, lebo v tomto pojme sa jestvujúci, alebo nejestvujúci stav charakterizuje ako niečo žiaduce, čo zodpovedá podstate a právam človeka, a v opačnom prípade – nespravodlivosť – ako stav, ktorý im protirečí.

Poňatie spravodlivosti má úzky vzťah aj k charakteristike vojen, ktoré sa na základe tohto hľadiska označujú ako "spravodlivé", alebo "nespravodlivé". Podľa projektu sa spravodlivé použitie ozbrojených síl v medzinárodných konfliktoch podmieňuje riadnym (právoplatným) rozhodnutím zmluvných strán organizácie podľa ustanoveného rokovacieho poriadku. Tak projekt obmedzuje plnenie vonkajšej funkcie jednotlivých zmluvných štátov, a tým aj ich suverenitu, pravda, predovšetkým z hľadiska zachovania či obnovenia mierového stavu medzi štátmi. Z hľadiska vtedajšej medzinárodnej situácie sa to zdalo nevyhnutným, pretože vojny v druhej polovici 15. storočia boli na dennom poriadku. Išlo nielen o vojny medzi štátmi, ale aj pre stredovek charakteristické ozbrojené zrážky (akési súkromné vojny), ktoré medzi sebou viedli jednotliví držitelia feudálnej moci (či už svetskej alebo cirkevnej), a to buď vnútri toho istého štátneho útvaru, alebo ktoré vznikali medzi feudálnymi kniežatami, patriacimi do rozličných štátnych celkov či zväzkov. V takejto situácii bol pokus o mierové riešenie nevyhnutný.

Mierový projekt kráľa Jiřího, ktorý sa stal prvým pokusom o utvorenie medzištátnej mierovej organizácie, nepochybne súvisel s doznievajúcim husitským revolučným hnutím, s jeho tradíciami zodpovednosti za osud celého sveta, starostlivosťou o blaho celého ľudstva a zároveň boja proti cisárskemu a pápežskému univerzalizmu. Súčasne čerpal z humanitných prúdov renesančného myslenia, ktoré už prejavovalo dôveru schopnostiam ľudského rozumu a vyvodzovalo z nej právo nájsť racionálne riešenie pálčivých problémov svojej doby – predovšetkým skoncovať s ustavičnými vojnami, konfliktami a rozbrojmi a priblížiť obdobie trvalého a spravodlivého mieru. Na realizáciu projektov a zmlúv bolo však potrebné, aby dozreli iné podmienky ekonomicko-politického a duchovného charakteru. Ich zárodky sa začínajú objavovať v epoche renesancie.

85 komentářů:

Anonymní řekl(a)...

ï»?There are web sites identified inside the net wherein you are able to d[url=http://www.officialpackersjerseysshop.com]Authentic Randall Cobb Jersey[/url]
cover the greatest quality of jerseys you're trying to find Among those players[url=http://www.officialpackersjerseysshop.com]Aaron Rodgers Jersey[/url]
we selected a few[url=http://www.officialpackersjerseysshop.com]Randall Cobb Jersey[/url]
that are still playing in the Serie A and continue to perform very well
ï»?Th[url=http://www.officialpackersjerseysshop.com]Nike Aaron Rodgers Jersey[/url]
makes it easier for people to buy wholesale jerseys since they will just log in to an account to see the entire catalog of jerseys available With the continued technological progress[url=http://www.officialpackersjerseysshop.com]Aaron Rodgers Jersey[/url]
a great football jersey design[url=http://www.coltsfootballstore.com]Nike Andrew Luck Jersey[/url]
and some even absorb players[url=http://www.coltsfootballstore.com]Nike Coby Fleener Jersey[/url]
when they are caused by the fact that the players are still cooler and radiator[url=http://www.coltsfootballstore.com]Womens Coby Fleener Jersey[/url]
as they sweat on the pitch ability

Anonymní řekl(a)...

Broncos Peyton Manning Jersey

If depressed, exercise and tell someone what a beautiful day it is Manufacture B group vitamins, biotin and folic acid Security riskTo you, it's a laptop computer Be mindful to add more into your life

Golden Tate Nike Jersey

That kind of glowing excitement for life is impossible to hide Take control of your finances now and when you do win the lottery, or marry up or experience any one of a host of lucky events, you'll be pleasantly surprised Of course, I have to actually get the women in my home to see them since I cannot take the cats out for a stroll in the neighborhood, but once the hard part is done, it's smooth sailing from there

49ers NaVorro Bowman Jersey

Anonymní řekl(a)...

top [url=http://www.c-online-casino.co.uk/]c-online-casino.co.uk[/url] hinder the latest [url=http://www.realcazinoz.com/]free casino bonus[/url] free no deposit reward at the best [url=http://www.baywatchcasino.com/]casino
[/url].

Anonymní řekl(a)...

Τhat is геallу fascinating, You're an excessively skilled blogger. I've joineԁ уour
feed аnd stау up fοг in quеst οf mοre of your great pоst.
Additiοnally, Ι've shared your site in my social networks

Feel free to visit my blog instant online payday loans
Feel free to visit my web-site - Payday Loan

Anonymní řekl(a)...

Did you [url=http://www.onlinecasinos.gd]blackjack[/url] skilled in that you can do Cable Suave domicile after a while from your mobile? We be whole to a rating lightweight casino elbow in the serve of iPhone, iPad, Android, Blackberry, Windows 7 and Smartphone users. Lot escape your gaming with you and be a title-holder [url=http://www.avi.vg]adult toys[/url] wherever you go.

Anonymní řekl(a)...

Hello, I enjoy reading through your article post. I wanted to
write a little comment to support you.
Here is my blog post : best bonus casinos mar 2013

Anonymní řekl(a)...

Awesome issues here. I am very happy to look your
post. Thanks a lot and I'm looking ahead to contact you. Will you please drop me a e-mail?
Stop by my blog ... the best online casino bonus

Anonymní řekl(a)...

For most recent news you have to visit world wide web and on web I found this site as a finest website for hottest updates.
My site :: http://www.beckett.com

Anonymní řekl(a)...

I do not even know how I ended up here, but I thought this post was great.

I don't know who you are but certainly you're going to a famous
blogger if you are not already ;) Cheers!
Here is my homepage : garage cabinets san Diego

Anonymní řekl(a)...

My spouse and I stumbled over here by a different web page and thought I might
check things out. I like what I see so now i am following you.
Look forward to checking out your web page again.
Also visit my web page :: new online casino Bonuses

Anonymní řekl(a)...

I think the admin of this web page is really
working hard in favor of his website, since here
every stuff is quality based information.
Have a look at my site - best online casino bonus no deposit

Anonymní řekl(a)...

I was recommended this blog by my cousin. I'm not sure whether this post is written by him as nobody else know such detailed about my trouble. You're amazing!

Thanks!
Here is my web blog ; thecomet.com

Anonymní řekl(a)...

Hello! I know this is sort of off-topic however I had to ask.
Does building a well-established website like yours take a lot of work?
I am completely new to writing a blog however I do write in my
journal every day. I'd like to start a blog so I can share my experience and views online. Please let me know if you have any kind of recommendations or tips for brand new aspiring blog owners. Thankyou!
Feel free to visit my website :: garage storage cabinets lowes

Anonymní řekl(a)...

Thanks for finally talking about > "Projekt v�eobecnej mierovej organiz�cie Ji�ho z Pod brad" < Loved it!
Here is my webpage - Meemi.com

Anonymní řekl(a)...

I do not know whether it's just me or if everybody else encountering problems with your blog. It looks like some of the text on your posts are running off the screen. Can someone else please comment and let me know if this is happening to them too? This could be a problem with my internet browser because I've had this happen before.
Thank you
Feel free to visit my homepage - best online casino bonus us players

Anonymní řekl(a)...

Touche. Outstanding arguments. Keep up the great effort.
Here is my blog best first deposit bonus casino

Anonymní řekl(a)...

For most up-to-date news you have to go to see world wide web and on the web I found this website as a finest web site for most up-to-date updates.
My web page : best bonus casino codes

Anonymní řekl(a)...

Marvelous, what a website it is! This web site
provides useful information to us, keep it up.
Here is my site blog.bitcomet.com

Anonymní řekl(a)...

That is really attention-grabbing, You're a very professional blogger. I have joined your rss feed and sit up for in the hunt for extra of your fantastic post. Also, I've shared your site
in my social networks
Take a look at my page ; best online casino bonuses in the uk

Anonymní řekl(a)...

You could definitely see your skills in the work you write.

The sector hopes for more passionate writers such as you who aren't afraid to mention how they believe. All the time follow your heart.
Also visit my page :: www.freespins.info

Anonymní řekl(a)...

Hello, just wanted to tell you, I liked this blog post. It was helpful.
Keep on posting!

Here is my weblog: Http://Www.Telemundovip.Com/

Anonymní řekl(a)...

What a stuff of un-ambiguity and preserveness of valuable experience regarding unexpected feelings.


Also visit my web page ... netent casino games

Anonymní řekl(a)...

hello!,I really like your writing so much! proportion we keep up a correspondence more about your post on AOL?

I require a specialist on this space to unravel my problem.
Maybe that is you! Taking a look ahead to see you.

My weblog ... new netent casino
My website > net entertainment casinos free spins

Anonymní řekl(a)...

This is the perfect site for anyone who really
wants to find out about this topic. You understand so much its almost
hard to argue with you (not that I personally will need to…HaHa).
You certainly put a brand new spin on a topic that's been discussed for a long time. Excellent stuff, just excellent!

Review my blog post :: new netent casino

Anonymní řekl(a)...

Hi my friend! I want to say that this post is amazing, great written and come with almost all important infos.
I would like to peer more posts like this .

Here is my webpage: www.viki.com
my page > netent casino list

Anonymní řekl(a)...

I for all time emailed this website post page to all my associates, for the
reason that if like to read it then my friends will too.


Also visit my website ... izoneface.com

Anonymní řekl(a)...

I know this site provides quality depending posts and additional material,
is there any other web site which offers these stuff in quality?Have a look at my blog post: news21.uscannenberg.org

Anonymní řekl(a)...

This website certainly has all the information and facts I wanted
concerning this subject and didn't know who to ask.

Here is my weblog; http://lapoinvyteotanshena.blogbaker.com/2013/02/17/great-tips-for-successful-trading-on-net-entertainment-online-casinos

Anonymní řekl(a)...

Awesome things here. I'm very satisfied to look your post. Thank you a lot and I am looking ahead to contact you. Will you kindly drop me a e-mail?

My site ... netent casino Games

Anonymní řekl(a)...

I really love your site.. Very nice colors & theme. Did you develop this amazing site yourself?
Please reply back as I'm wanting to create my own site and would like to find out where you got this from or what the theme is called. Cheers!

Also visit my blog post: netent casino no deposit

Anonymní řekl(a)...

Does your website have a contact page? I'm having a tough time locating it but, I'd like to shoot you an e-mail.

I've got some ideas for your blog you might be interested in hearing. Either way, great site and I look forward to seeing it expand over time.

Feel free to visit my web blog - http://www.popscreen.com

Anonymní řekl(a)...

Good day I am so happy I found your website, I really found you by mistake, while I was
looking on Askjeeve for something else, Regardless I am here now and
would just like to say thanks for a incredible post and a all round thrilling blog (I also love the
theme/design), I don't have time to go through it all at the minute but I have book-marked it and also included your RSS feeds, so when I have time I will be back to read much more, Please do keep up the great work.

my web site ... new net entertainment casinos

Anonymní řekl(a)...

It is perfect time to make a few plans for the long run and it is time to be happy.
I've read this publish and if I may I want to recommend you few interesting issues or tips. Perhaps you could write next articles relating to this article. I want to learn more issues approximately it!

Also visit my site ... net entertainment Casinos no deposit bonus

Anonymní řekl(a)...

I'll right away grab your rss feed as I can't find your email subscription link or e-newsletter service.
Do you've any? Kindly let me know so that I may just subscribe. Thanks.

my web blog; new netent casino

Anonymní řekl(a)...

What a information of un-ambiguity and preserveness of precious familiarity about unpredicted emotions.


my webpage: list of all netent casinos

Anonymní řekl(a)...

certainly like your website but you need to check the spelling on several
of your posts. Several of them are rife with spelling issues and I to find it very bothersome to
inform the truth then again I will surely come again again.


my web page: netent casino

Anonymní řekl(a)...

I just like the valuable information you provide to your articles.
I will bookmark your blog and test once more here frequently.
I'm moderately certain I'll be told many new stuff proper
right here! Good luck for the next!

Also visit my web blog ... net entertainment casinos free spins

Anonymní řekl(a)...

Everything is very open with a precise explanation of the
challenges. It was truly informative. Your site is useful.
Many thanks for sharing!

Feel free to surf to my web site :: casinos netent

Anonymní řekl(a)...

Awesome blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere?
A design like yours with a few simple tweeks would really make my blog
shine. Please let me know where you got your design.
With thanks

My blog post; http://www.sailingbuddys.com

Anonymní řekl(a)...

Hi there just wanted to give you a quick heads up.
The words in your post seem to be running off the
screen in Firefox. I'm not sure if this is a format issue or something to do with internet browser compatibility but I figured I'd post to let you know.

The style and design look great though! Hope you get the problem
solved soon. Cheers

my web-site: army6bulb.soup.io

Anonymní řekl(a)...

Heya i'm for the first time here. I found this board and I find It truly useful & it helped me out much. I hope to give something back and aid others like you aided me.

My webpage - www.lagbook.com

Anonymní řekl(a)...

Great goods from you, man. I've understand your stuff previous to and you're just too
excellent. I really like what you have acquired
here, certainly like what you are stating and the way in which
you say it. You make it entertaining and you still take care of to keep it
wise. I can not wait to read much more from you.

This is really a wonderful web site.

Visit my web blog: dailystrength.org

Anonymní řekl(a)...

Aw, this was an exceptionally nice post. Spending some time and actual
effort to produce a very good article… but what can I say… I
procrastinate a lot and don't seem to get nearly anything done.

Here is my web site; Lamula.Pe

Anonymní řekl(a)...

You're so interesting! I do not believe I've truly read a
single thing like that before. So nice to discover another person with original
thoughts on this issue. Really.. thank you for starting this
up. This web site is one thing that is required on the internet, someone
with a bit of originality!

Here is my web blog :: Netent casinos 2013

Anonymní řekl(a)...

Hi, i think that i saw you visited my site thus i came to “return
the favor”.I am attempting to find things to enhance my site!
I suppose its ok to use some of your ideas!!

Also visit my blog post ... net entertainment casinos

Anonymní řekl(a)...

Have you ever thought about creating an e-book or guest authoring
on other websites? I have a blog based upon on the same subjects
you discuss and would love to have you share some
stories/information. I know my subscribers would value your work.
If you're even remotely interested, feel free to send me an e mail.

Also visit my web-site: www.phpfox.com

Anonymní řekl(a)...

Hey There. I discovered your blog the use of msn.

This is an extremely well written article. I will make sure to bookmark it and return to learn more of your helpful info.
Thanks for the post. I will certainly return.Here is my webpage - Telemundovip.com

Anonymní řekl(a)...

Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the
video to make your point. You obviously know what youre talking about, why throw away
your intelligence on just posting videos to your blog when you could be giving us
something enlightening to read?

Also visit my website eyeuser.com

Anonymní řekl(a)...

Pretty! This was an extremely wonderful article. Thanks for supplying this info.


Also visit my web-site; habitatnys.org

Anonymní řekl(a)...

Hello, all is going sound here and ofcourse every one is sharing information, that's really excellent, keep up writing.

My website - http://Letuslearn.in
My site :: http://beatyourpb.trainingdiaries.com/event/view/7004/best-net-entertainment-casinos-how-do-you-get-people-to-a-pers

Anonymní řekl(a)...

I delight in, cause I found exactly what I was looking for.
You have ended my four day long hunt! God Bless you man. Have a great day.
Bye

Feel free to visit my website :: flight12manx.xanga.com

Anonymní řekl(a)...

of course like your website however you need to test the spelling on quite a few of your posts.
A number of them are rife with spelling problems and I to
find it very bothersome to inform the reality however I will surely come
again again.

Look at my website; netent software casinos

Anonymní řekl(a)...

Can I just say what a relief to discover someone that
genuinely understands what they're talking about online. You certainly understand how to bring an issue to light and make it important. More people must look at this and understand this side of your story. I can't
believe you are not more popular given that you definitely have the
gift.

Feel free to surf to my web site; netent casino list

Anonymní řekl(a)...

The other day, while I was at work, my cousin stole my iphone and tested to see if
it can survive a thirty foot drop, just so she can be a youtube sensation.
My iPad is now destroyed and she has 83 views. I know this
is totally off topic but I had to share it with someone!My weblog; netent casino

Anonymní řekl(a)...

Hi! Someone in my Facebook group shared this website with us so I came to look it over.

I'm definitely loving the information. I'm book-marking
and will be tweeting this to my followers! Great blog and fantastic style and design.


my blog post :: netent mobile casinos

Anonymní řekl(a)...

Hey terrific website! Does running a blog like this require a
massive amount work? I've virtually no understanding of coding however I was hoping to start my own blog soon. Anyways, if you have any suggestions or tips for new blog owners please share. I understand this is off topic but I simply needed to ask. Cheers!

Here is my weblog - Netent casino free Slots

Anonymní řekl(a)...

Very rapidly this web page will be famous among all blog users, due
to it's fastidious articles or reviews

My weblog; http://letuslearn.in

Anonymní řekl(a)...

Did you [url=http://www.onlinecasinos.gd]casinos[/url] finish to that you can on Revolving Swank have momentarily from your mobile? We securing a pursuit raise at loose ends casino elbow an look to iPhone, iPad, Android, Blackberry, Windows 7 and Smartphone users. Be borne your gaming with you and be a prizewinner [url=http://www.avi.vg]anal toys[/url] wherever you go.

Anonymní řekl(a)...

Sirіus XM Radio "SIRIUS and XM Complete Merger"
National Assocіation of Broadcasters "Say No to the Merger-to-Monopoly".
Let me tеll you, being traρpеd іn this
typе of vicіοus cуcle - as the yeаrs go by and by аnd by - is
eхtrеmely crushing and disheartening. Thе legendaгу
Реnske hаs exсelled in all types of racing but ΝASСAR has been his
biggеst сhаllеnge.

Visit my homеρage - done deal

Anonymní řekl(a)...

Special dry cleaning care could run you at least $20.

I was just experimenting even though so it was just a complete waste of $10 for
the domain, I rapidly realised that the adult market place is saturated anyway so it didn't bother me. This embroidered wedding dress is especially ideal because it is covered in rhinestones, crystal beading and embroidered with thread that catches the light.

my site ... lms.auaf.edu.af

Anonymní řekl(a)...

He was taking a break before doing a show at the theater around the corner.
I tried on a pair of Nike's new Men's Air Range WP golf shoes at my local
golf store recently, and instantly fell in love.
The champaign gray ferragamo outlet full complement* the Safari print
panels.

my web-site :: yorku.ca

Anonymní řekl(a)...

Many everyone are making use of blogs to express curiosity in a selected area of interest.

For that the builder has to provide a sanctioned building plan.
Otherwise you will need to make the following grid, I will describe, on your floor with some masking tape.


Also visit my website: superdeal

Anonymní řekl(a)...

Ρагticularly pоpulаr ԁuring the
1950s аnd 1960s wегe costumе paгtiеѕ
оr themеd cocktail partіes. As І dіd at home, I'd have my bizarre rituals of communing with archaic items, though now with more sophistication. E-bay also has many postcards from around the nation for sale at almost any given time.

my website; flapper dress

Anonymní řekl(a)...

Many everyone are making use of blogs to express curiosity in a selected area of interest.
Everyone knows by now about the record breaking foreclosures due to default mortgages that are on
the market. Plenty of websites are available that can help you make the deal in almost no time.


Here is my web page - super Deal

Anonymní řekl(a)...

You mаy feеl mоre stronglу about
thіngs thаn you usually do oг finԁ you hаvе a grеatеr need for
thingѕ tο be donе your way. Nоthing is set in stonе, but it sure
sounds ρrοmіsіng. The combinatіon
оf purрosе and focuѕ in this way
givеs birth to a patteгn of miгaculous cіrcumstаncеѕ thаt orіginate during
the couгsе of the game to allow opportunіtіes for grеat perfoгmances.my blоg http://www.hksoqol.org/phpBB2/profile.php?mode=viewprofile&u=85262

Anonymní řekl(a)...

I first became an MBT convert about 10 years ago when they were still quite a
new idea were I live. If continuous AF is turned on, the camera focuses after each shot, reducing burst speed to around
1 fps, which is not much of an improvement over the S3 IS or S5 IS.
Finally, the most significant feature of this camera - the CMOS sensor.


my web blog ... shoe carnival

Anonymní řekl(a)...

Rompers now have a loose, almost dress-like look, with some
tighter-fitting versions taking on a more retro pinup girl
style. Said Fortunato: "You couldn't even see my underwear I don't flash. Her back wall is her cliff notes so she doesn't get off subject.

Also visit my web-site - Http://Chocianowice.Edu.Pl/Mediawiki/Index.Php?Title=Użytkownik:BritneyMa

Anonymní řekl(a)...

Floral scents consist of a huge diversity of
plants such as roses, jasmine, lily of the valley
and many, many others. In fact, Global Domains International ranked
#37 on a list of the 500 fastest growing US private companies.
So, the next time you will go outside to buy a perfume for
yourself, buy a unisex perfume and I am quite sure that you won't regret your decision.

Also visit my homepage The perfume shop

Anonymní řekl(a)...

Keeping eye contact, she straightened up,
threw her hair out of her face with a toss of her head, and
slowly sauntered across the room. Men can join National Wear Red Day
by wearing a red tie. Inexpensive CL wedges on sale, maybe his
bag of clothes, clothes, a hope, but too their own shoes, for example,
silver brindle Pumps Sale, these shoes, I ahead
a great deal of girls want.

Here is my webpage :: Red Shoes

Anonymní řekl(a)...

It's very easy to find out any matter on net as compared to textbooks, as I found this article at this web page.

Review my homepage ... http://www.slayage.com

Anonymní řekl(a)...

I am regular reader, how are you everybody?

This post posted at this web site is really nice.my web-site: cubra12.tumblr.com

Anonymní řekl(a)...

A person necessarily help to make critically articles I'd state. This is the first time I frequented your web page and so far? I surprised with the research you made to create this actual submit amazing. Excellent task!

Also visit my site - over at this website

Anonymní řekl(a)...

hi!,I love your writing so so much! percentage we keep up a correspondence
more approximately your post on AOL? I need a specialist on this area to resolve my problem.
May be that is you! Looking forward to peer you.

Feel free to visit my web page; www.4shared.com

Anonymní řekl(a)...

Fantastіc items from yоu, man. I have have in mіnd
your stuff pгior to and you’гe simply еxtrеmely fantаstіc.
I асtually liκe what you’ve bought here, really lіke ωhat уοu are
stating and the ωay duгing which уou aѕseгt it.
Yοu’гe making it enjoуаble аnd you contіnue to tаkе
cаre of to keep it wiѕe. I can’t
wait to read fаr more from you. Thіѕ is really a greаt wеb site.Alѕo visit my blоg pоst microsoft points

Anonymní řekl(a)...

Cheсk the webѕitеs of your favοrite rеtaіler to find more аωesome apps to drivе dоwn youг costs.
Fabеr and Мazlish in their book,
Siblings without Riѵalry, make a very good point.

You do not, howevег, have accesѕ to the dealer сoѕts, but you may be able to get surrogate dealeг coѕt infoгmation frоm
the Internet.

my ωebρage - bizspeaking.com

Anonymní řekl(a)...

Inlinks enjoy definitely included a few touching on tips about
information on the easiest way good a niche site placed in search serps
conclusion posts and articles (SERPs). Having said that, during the past,
the particular formulas weren't manufactured to factor in men and women seeking to cheat it has dealing with running standing on 1 way links right provided by online webonline webpages which in fact have nothing but url buttons with them, certainly basically little subject matter from a valid relevance. Internet sites as soon as possible turned into regarded as "affiliate web site farms" and therefore were from online marketers to maximize our rank of their multiple internet webinternet pages.
Also training, website often created one page exactly to accommodate reciprocal urls known as a links web. It utilized everyday everyone establishing reciprocal hyperback backinbound one-way one way back-shortcuts to raised increase the website in search core end successes then again presented no serious text-based content. From time to time, reciprocal hyperback backinbound one-way one way back-shortcuts are even swap connecting niche locations that have little or no more straight meaning to one another way far very. So that, inside backlinks to your site internet site often a keyword rich link for the gift page while the hosting the anchor text had to do with seniors. It again clearly constructed certainly basically little sense typically give an incentive to such a behind the curtain search engine positioning tricks!
Yahoo had become point of big search engine listings getting started with viewing how you can compensate reputable urls which in fact have meaning in addition to additional subject matter to one web pages besides rewarding savvy and modern, although a bit devious businesses involved with attempting to cheat google good gains by means of backroom deals in addition to charcoal cap strategies. Some people preserved utilizing backlinks as a general determinant about good history, but will also heightened any criteria to take into account very selected caliber diets links as well as punishing site harvesting and also other dunkelhrrutige crown moves.
A real inbound link is certainly very simple to use. Everytime one large web pages stores a new Website connect on their own resource location which in turn url buttons in particular back in your webblog, quite simply the latest one way link.
Precisely trendy back links imperative? As they definitely guidance carry website visitors to your site, and also for the reason that guide enhance blog's search engine optimization status.

Everything through a easy check out your web site? Yes !!
Yet , providing you know all of often the very dissimilarity regarding various
inlinks and then understand how to get the cheapest combination of sorts to search for the a
good number visitors to your internet-site. www.backlinkbatch.com
Be weary of, yet, with there being a number of advantages to every particular oneway
link, if they are being used mistakenly just about any a poor
combination you possibly can find themselves truly losing marketing in error.

Anonymní řekl(a)...

Do you mind if I quote a few of your posts as long as I provide credit and
sources back to your webpage? My website is in the exact same niche as yours and my users would genuinely benefit from some of the information you present
here. Please let me know if this alright with you. Appreciate it!


my homepage Arturo Zielonko

Anonymní řekl(a)...

But understand review, I could try it. Agenda funds through
the soul in an outward motion situation . cash advances consistently.
Low-end styles can be really discount, although few as $20-$25 every now and then, when those same usually barely bread bakery.

When you the heat cleaners inside the micro-wave, it is
also possible that they can are in a very warm that would be believe it or not a lot more
than his or her hot detail, and when you do, the specific base inside
of nectar just isn't released before the deliquescent can be interrupted 4 . by you taking out the field and / or maybe interesting the product.

My blog - Lester Morles

Anonymní řekl(a)...

Orka range equipment include sain plastic a looks after your
hands straight from callier nor scalds if you are touching scorching carrying handles out of pans.
The superior tooth cavity associated with the double pot oftentimes incorporates a bbq grill By just the thing for sausages,
bread and as a consequence mozzarella on the topic of deep-fried Lectronic fast foods as well as personalized
dish is in many instances thought out in this subject. Then you
can incorperate your rounds. Take joy in your trusty range lovin' ribs! Cobb making good food is known as a thrill. Subsequent segment, the texture designed to often be as a effortless as you possibly can, may appear far more imperative and hard to receive best, even for knowledgeable.

Visit my webpage - Lawrence Asberry

Anonymní řekl(a)...

Gaining a certified degree in movie and pictures will
present pupils using the abilities needed to start any profitable profession.
Jason Collins is going to release the single form
the album 'Winter in Honeycomb' and he is once again going to earn a place in the heart of millions of fans.
It has the new Olympus True - Pic Turbo Image Processor for fast cycle times and excellent details.


My site: MOTU Digital Performer v8.02 free download

Anonymní řekl(a)...

I know thіs if off topic but I'm looking into starting my own weblog and was wondering what all is needed to get set up? I'm assuming having a blog like yοurs wоuld cost a pretty penny?
I'm not very web savvy so I'm not 100% pοsitive.
Any tіps oг adviсe wоuld be greatly appreciatеd.
Many thanks

Feel fгee to surf to my weblog :: Lloyd Irvin

Anonymní řekl(a)...

I am not in a position to view this website correctly on firefox I
think there is a problem

Also visit my blog post having trouble getting pregnant the third time

Anonymní řekl(a)...

My brοther suggeѕteԁ Ι might like thіs wеb site.
Hе ωаѕ totаllу right.
Τhіs post actually mаde my dаy.
You can not imagіne simрly how much tіmе I had spent
foг this info! Thanks!

Τаkе a look at my webpаge .
.. reputation management

Anonymní řekl(a)...

Everything is very open with a clear explanation of the challenges.

It was definitely informative. Your website is very helpful.
Thank you for sharing!

Feel free to surf to my web-site http://free-business-plan.
businessmax.eu (shoppingonlinefordresse.com)

адвокат мюнхен řekl(a)...

адвокат мюнхен http://ra-mansurov.de/home.html